Въпросникът е насочен към учителите по STEM предмети (природни науки, технологии, инженерство и математика) в средното образование (прогимназиално и гимназиално – ученици на възраст от 10 до над 19 години) и цели да събере информация за образователните практики в областта на STEM. Резултатите от проучването ще бъдат свободно достъпни онлайн преди края на 2018 г. и включени в обсерваторията на Scientix (http://www.scientix.eu/observatory).
Като учител по STEM предмети сте поканени да попълните въпросника и да предоставите обратна връзка за поне един от STEM класовете, на които преподавате. Ако преподавате на повече от един STEM клас, в края на въпросника ще имате възможност да предоставите информация за до три допълнителни STEM класа, като се върнете отново само към въпросите, които се отнасят за класовете (въпроси от 1 до 4).
Под клас имаме предвид конкретната група ученици, които посещават даден урок.
Целта на този въпросник е да се оценят текущите практики на учителите в областта на STEM по отношение на начина, по който организират своето преподаване. И по-конкретно въпросникът ще изследва сфери като: педагогически подходи; вид ресурси, които учителите и учениците ползват, за да улеснят обучението в областта на STEM; използване на ИКТ в учебния процес и необходимостта от специфични обучения за учителите.
Можете също да допринесете за това проучване, като ни позволите да се свържем с Вас, за да ни предоставите информация за кейс стъди.
Попълването на този въпросник не би трябвало да отнеме повече от 20 минути.

Събиране и обработка на данни
Събраните чрез това проучване данни ще бъдат използвани стриктно в съответствие с целите, определени по-горе. Този въпросник се поддържа от Scientix, общността за научно образование в Европа, и Texas Instruments Education Technology GmbH и е разработен от EUN Partnership AISBL в сътрудничество с Deloitte SAS. Всички анонимни данни, събрани чрез това проучване, ще бъдат свободно достъпни онлайн (свободен достъп).
Ако желаят, участниците могат да оставят името и имейл адреса си в края на въпросника, само ако проявяват интерес да осигурят допълнителна информация за кейс стъди. EUN Partnership AISBL е администратор на личните данни. Тази информация няма да бъде споделяна извън EUN Partnership AISBL (например името и имейл адреса Ви няма да бъдат споделяни с Texas Instruments), ще бъде използвана само в съответствие с декларираните цели и ще бъде изтрита в края на 2018 г. Ако имате някакви запитвания относно това проучване, моля, свържете се с Adina Nistor (adina.nistor@eun.org).

🡆 Информация за класа
🡆 Вашето преподаване на STEM като цяло

Question Title

* 5. Обикновено как научавате за учебните ресурси, които използвате в клас?
Можете да изберете повече от един отговор

Question Title

* 6. Кои учебни ресурси / материали бихте искали да използвате, но нямате на разположение?

  Не бих ги използвал/а Бих ги използвал/а Необходими са ми Абсолютно са ми необходими Неприложимо (вече имам)
Роботи
Сензори, регистратори на данни
Калкулатори
Графични калкулатори
Експериментална лаборатория
Уеб-базирани или компютърно-базирани симулации
Софтуер за STEM (например GeoGebra, Function Plotter, Remote Labs…)
Инструменти за добавена реалност/виртуална реалност (включително виртуални лаборатории)
Ресурси за персонализирано обучение
Ресурси за ученици със специални образователни потребности
Ресурси, публикувани от частни компании, работещи в сферата на STEM

Question Title

* 7. Бихте искали да видите повече подкрепа за училищата от страна на частните компании, които работят в областта на STEM, под формата на:

  Изобщо не Много малко До известна степен Много
Улесняване на фирмените посещения
Професионалисти в областта на STEM, които изнасят презентации пред учениците в училищата (на място или онлайн чрез уебинари)
Предлагане на стажове за учители
Предлагане на стажове за ученици
Предоставяне на учебни ресурси на училищата
Осигуряване на достъп до хардуер и оборудване
Професионално развитие
Друга финансова подкрепа
🡆 Пречки пред ефективното преподаване на STEM

Question Title

* 8. Вашето преподаване на STEM повлияно ли е от следното?

  Изобщо не Много малко До известна степен Много
Недостатъчен брой компютри
Недостатъчен брой компютри, които са свързани с интернет
Недостатъчна честотна лентата или скорост на интернета
Недостатъчен брой интерактивни дъски
Недостатъчен брой преносими компютри (лаптопи/ноутбуци)
Училищните компютри са стари и/или се нуждаят от поправка
Липса на подходящи обучения за учителите
Недостатъчна техническа подкрепа за учителите
Недостатъчна педагогическа подкрепа за учителите
Липса на съдържание на националния език
Липса на педагогически модели за преподаване на STEM по атрактивен начин
Организация на учебното време (фиксирано време на урока и т.н.)
Организация на училищното пространство (размер на класната стая и мебелите и т.н.)
Натиск учениците да бъдат подготвяни за изпити и тестове
Липса на интерес от страна на учителите
Недостатъчна междупредметна подкрепа от моите колеги в училище
Няма/Неясна полза от използването на ИКТ в преподаването на STEM
Използването на ИКТ в обучението не е цел в нашето училище
Административни ограничения, свързани с достъпа до подходящо съдържание или подходящи материали за преподаване
Бюджетни ограничения, свързани с достъпа до подходящо съдържание или подходящи материали за преподаване
🡆 Подпомагане на преподаването на STEM

Question Title

* 9. В държавата/региона Ви обучението в областта на STEM за учители по Вашия предмет/Вашите предмети е:

Question Title

* 11. Използвате ли компютър/ таблет / смартфон и интернет, за да актуализирате знанията си по предмета, който преподавате или да получите лично или професионално развитие по всеки един предмет (независимо дали е свързано или не с предмета, който преподавате)?

  Никога Рядко Понякога Често
Активно търся информация и обновявам познанията си (учебни ресурси, новинарски статии и т.н.)
Участвам в курсове за професионално развитие
Участвам в онлайн общности (имейл групи, Twitter, Facebook , блогове...)
Създавам нови материали или за лична употреба (например календар, личен уебсайт, собствен блог), или за моите уроци (например дигитални учебни материали за учениците)

Question Title

* 12. До каква степен разполагате с подкрепата на следните групи, за да подобрите Вашето преподаване на STEM?

  Малко / Никаква подкрепа Предимно техническа подкрепа Предимно педагогическа подкрепа Техническа и педагогическа подкрепа
Друг(и) учител(и) по същия предмет
Друг(и) учител(и) по различен предмет в облaстта на STEM
Друг(и) учител(и) по предмет, който не е в областта на STEM
ИКТ/Технологичен координатор в училище
Външни експерти (индустрия ...)
Онлайн служба за поддръжка, общност или уебсайт
Друг училищен персонал

Question Title

* 13. Вашите колеги и директорът споделят ли позитивна визия за иновативното преподаване на STEM във Вашето училище?
Сред примерите за иновативно преподаване на STEM са: учене чрез изследване, проектно-базирано обучение, обърнати класни стаи, използване на ИКТ инструменти в STEM образованието и т.н.

🡆Мнения и нагласи на учителите

Question Title

* 14. Според Вас иновативното преподаване на STEM (с помощта на ИКТ и иновативни педагогически подходи) оказва ли положително въздействие върху следното?

  Изобщо не Много малко До известна степен Много
Учениците се концентрират повече върху обучението си
Учениците се стараят повече в процеса на обучение
Учениците се чувстват по-самостоятелни в процеса на обучение (те могат да повтарят упражнения, ако е необходимо, да изследват по-задълбочено темите, които са им интересни и т.н.)
Учениците разбират по-лесно това, което учат
Учениците запомнят по-лесно наученото
Учениците развиват критичното си мислене
Учениците проявяват повече интерес към кариери в областта на STEM
ИКТ улесняват сътрудничеството между учениците
ИКТ подобряват климата в клас (учениците са по-ангажирани, по-дисциплинирани)

Question Title

* 15. До каква степен сте или не сте съгласни с всяко от следните твърдения относно използването на ИКТ за преподаване на STEM в училище?

  Изобщо не съм съгласен/на Не съм съгласен/на Съгласен/на съм Напълно съм съгласен/на
ИКТ трябва да се използват, за да може учениците да:

...решават задачи и да се упражняват
...извличат информация
...работят съвместно
...учат самостоятелно
Използването на ИКТ в обучението повлиява положително:

...мотивацията на учениците
...постиженията на учениците
...уменията на по-високо ниво (задълбочено разбиране)
...преносимите умения на учениците (умения за учене, социални компетенции и т.н.)
Използването на ИКТ в обучението е от съществено значение:

...за това да подготви учениците да живеят и работят
...през 21-ви век
🡆 Лична информация

Question Title

* 17. Вашият пол е

Question Title

* 18. От колко време преподавате, включително тази учебна година (в което и да е училище)?

Question Title

* 19. Възраст

Question Title

* 20. Колко често използвате компютър, таблет или смартфон за дейности, различни от работа (например пазаруване, организиране на снимки, социализиране, развлечение, резервиране на хотел, връзка със семейството и приятелите)?

Question Title

* 21. Каква е седмичната Ви заетост? Колко часа седмично преподавате?

Question Title

* 23. Бихте ли искали да предоставите информация за други класове, на които преподавате - между един и три допълнителни класа?

Question Title

Изображение
Дейността, представена в този документ разполага с подкрепата на програмата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“ - проект Scientix 3 (Споразумение за безвъзмездна помощ № 730009), координиран от European Schoolnet (EUN). Съдържанието на документа е отговорност единствено на организатора и не отразява становището на Европейската комисия (ЕК). ЕК не носи отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.

T