Subjektívne vnímanie človeka, ktorý sa zajakáva (PASS) – verzia pre rodičov
(Personal Appraisal of Support for Stuttering – Parent, PASS)

Question Title

* Meno a priezvisko rodiča:

Question Title

* Vek dieťaťa:

Question Title

* Koľko rokov logopedickej terapie Vaše dieťa absolvovalo?

V tomto dotazníku sa pýtame ako v súčasnosti vnímate podporu pre svoje dieťa, ktoré sa  zajakáva.

Question Title

* Posúďte, nakoľko by pomohlo, ak by iný človek...

  Nie som si istý/istá Nebolo by to podporné/nápomocné (1) (2) Nebolo by to ani podporné ani nepodporné (3) (4) Bolo by to veľmi podporné/nápomocné (5)
ignoroval moje dieťa
správal sa v rozhovore s mojím dieťaťom tak, ako keby na jeho reči nebolo nič neobvyklé
vysmieval sa môjmu dieťaťu preto, že sa zajakáva
dokončil slovo, keď sa moje dieťa zajakáva
bol trpezlivý, keď moje dieťa hovorí
prejavil, že ho obťažuje, keď sa moje dieťa zajaká
prejavil súcit alebo ľútosť, keď sa moje dieťa zajakáva
povedal môjmu dieťaťu, aby hovorilo pomalšie
povedal môjmu dieťaťu, aby používalo vlastné stratégie (techniky)
povedal môjmu dieťaťu, aby si premyslelo, čo chce povedať
sa naozaj sám zajakával, keď hovorí s mojím dieťaťom (t.j. nepredstieral zajakanie)
predstieral, že sa on sám zajakáva, keď hovorí s mojím dieťaťom (tzv. pseudozajakávanie)
spýtal sa môjho dieťaťa, ako by mu mohol pomôcť počas zajakania
spýtal sa môjho dieťaťa na zajakávanie a kládol mu o tom otázky
poskytol môjmu dieťaťu informácie o zajakávaní (knihy, filmy, webové stránky atď.)
zoznámil moje dieťa s niekým, kto sa zajakáva
pozval moje dieťa do podpornej skupiny pre deti, ktoré sa zajakávajú
hovoril môjmu dieťaťu, ako sa má cítiť kvôli jeho zajakávaniu
povedal môjmu dieťaťu, čo má robiť, keď sa zajakáva
povedal môjmu dieťaťu o svojom zajakávaní (vlastný príbeh s jeho zajakavosťou)
vedel o zajakavosti, o príčinách, ktoré ju spôsobujú
vedel ako má reagovať, keď sa moje dieťa zajakáva
používal označenie „zajakavý“, keď by sa vyjadroval o mojom dieťati a o jeho reči
vtipkoval o zajakávaní, aby tým „uvoľnil trápnu situáciu“ kvôli zajakávaniu môjho dieťaťa
udržiaval s mojím dieťaťom prirodzený očný kontakt, keď sa s ním rozpráva
pozval moje dieťa na svoju oslavu alebo nejakú inú spoločenskú udalosť

Question Title

* Ohodnoťte DOTERAJŠIU mieru pomoci, ktorá bola poskytnutá Vášmu dieťaťu kvôli zajakavosti od/odo ...

  Nie som si istý/istá Žiadna podpora (1) (2) Ani podpora, ani nepodpora (3) (4) Značná podpora (5) Neaplikovateľné
mňa a/alebo druhého rodiča (partnera)
bratov alebo sestier dieťaťa
iných príbuzných môjho dieťaťa
blízkych priateľov môjho dieťaťa
spolužiakov môjho dieťaťa
učiteľov môjho dieťaťa
logopéda môjho dieťaťa
podpornej skupiny pre deti, ktoré sa zajakávajú
ľudí, ktorí hovorili o svojom zajakávaní v TV, na YouTube, na sociálnych médiách, na internete atď.
slávnych ľudí, ktorí sa zajakávajú
hercov/herečiek, ktorí stvárňujú ľudí so zajakavosťou

Question Title

* Otázky

Chránené autorským právom, 2015, St. Louis & Weidner. Všetky práva vyhradené. Preklad: Kublova, tím SCŠPP IDR (Laciková, Hrmová Adamiková, Schweighoferová) 2019 , PASS – Rodič

T