1. Εισαγωγή

Page1 / 6
 
17% of survey complete.
Αγαπητή κυρία/ Αγαπητέ κύριε,

Στα πλαίσια του προγράμματος “Training for teachers how to cope with refugee children in their class” (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), ερευνούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν μαθητές/ριες με προσφυγική καταγωγή στην τάξη τους.
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να παράξει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προϊόντα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα με ελύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο:

• Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ δασκάλων με διαθέσιμο υλικό και πηγές για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων
• Μεθοδολογική καθοδήγηση για διευθυντές/ριες
• Εικονογραφημένο εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδιο για δασκάλους
• Εκπαιδευτικά videos για δασκάλους
• Εφαρμογή για κινητά και διαδραστικά εργαλεία για δασκάλους

Δεν θα χρειαστειτε περισσότερο από 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολο&gam
Ο τίτλος σας:

Question Title

* 1. Ο τίτλος σας...:

T