Уважаеми колеги,
Предоставяме Ви възможност да се включите в национално проучване за ролята на кариерните консултанти в системата за кариерно ориентиране в България в динамично променящите се реалност. То се провежда от ЦРЧР и мрежата Еврогайдънс – България.
Целта е да се проучи променената картина на кариерното ориентиране и потребностите от кариерни услуги в следствие на пандемията от Ковид-19 и засиления мигрантски поток.  Вашите искрени и точни отговори ще ни помогнат да анализираме ситуацията и да планираме стъпки в подкрепа на практикуващите кариерни консултанти.
Въпросникът е анонимен. Участието е напълно доброволно. Данните, които посочите за себе си, както и отговорите на въпросите, ще бъдат използвани в само в обобщен вид за целите на това изследване и по никакъв начин не биха могли да се свържат с вас или да ви навредят.

Question Title

* 1. Моля, най-напред изразете своето съгласие за участие:
Съгласен съм да участвам в изследването:

Question Title

* 2. Моля, отбележете Вашия пол:

Question Title

* 3. Към коя възрастова група принадлежите?

Question Title

* 4. Колко години практика имате в сферата на кариерното ориентиране и консултиране?

Question Title

* 5. Отбележете типа организация, в която практикувате:

Question Title

* 6. В какво населено място се намира организацията, в която практикувате?

Question Title

* 7. Каква е Вашата заемана позиция?

Question Title

* 8. Каква е Вашата завършена образователна степен? (посочете само един отговор – за най-високата)

Question Title

* 9. В коя област е Вашето образование?
(изберете не повече от 3 отговора)

Question Title

* 10. Имате ли придобита допълнителна професионална квалификация, свързана с кариерното консултиране (в т.ч. дипломи и/или сертификати за професионална компетентност)? Напишете каква е Вашата квалификация.

Question Title

* 11. С коя от изброените целеви групи работите най-често? (възможен е повече от един отговор)

Question Title

* 12. За представителите на кои целеви групи виждате най-голяма нужда от кариерно ориентиране в момента?
(изберете не повече от 3 отговора)

Question Title

* 13. Необходимост от какви нови кариерни услуги забелязвате и за кои целеви групи?

Question Title

* 14. По какъв начин преминаването през здравни, политически, икономически кризи в последните години  се отразява върху вашата дейност?

  отразява се в много голяма степен отразява се в голяма степен отразява се частично изобщо не се отразява не мога да преценя
Непредвидимост в планиране на работата – насрочване или отлагане в последния момент на консултации, срещи, събития, мероприятия.
Събитията (особено в дългосрочен план) се организират колебливо,  с предвиждане на различни варианти за провеждането им съобразно условията – присъствено, онлайн, хибридно.
Намалено участие в присъствени курсове за обучение и продължаваща квалификация
По-малко предложения за присъствени публични събития (конференции, срещи с колеги и др.)
Провеждане на  уебинари, виртуални конференции и др. вместо обичайните присъствени форми.
Работни срещи в нашия екип се провеждат все повече онлайн.
Намалява взаимодействието с партньори от други институции.
Партньорите ни предпочитат работните срещи по изпълнение на различни проекти да стават предимно дистанционно.
Увеличиха се заявките за кариерно ориентиране и консултиране.
Увеличи се общият обем на работата.
Появяват се повече заявки за консултиране, което да се провежда дистанционно (онлайн).
Увеличиха се умората и стресът в работата.
Появи се нуждата от повече електронни ресурси за онлайн ориентиране и консултиране.
Увеличи се информирането и консултирането по телефона.
Груповите форми на работа намаляха.
Забелязва се спад в ефективността на кариерното ориентиране и консултиране.
Забелязва се спад в доверието към кариерните консултанти.

Question Title

* 15. В каква степен описаните промени в поведението се отнасят до хората, които консултирате?

  В голяма степен В малка степен Не се отнася Не мога да преценя
Повишена тревожност, изразена в прекомерни притеснения.
Повишен интерес към промените в света на професиите.
Имат усещане за безперспективност.
По-сериозно се отнасят към решенията за кариерни промени.
Превръщат хобито си в професия и се отдават на дейности, които им доставят удоволствие.
Изпитват повече трудности, когато в живота им едновременно се случват няколко големи промени.
Започват да учат нови неща.
Отделят повече време за себе си /спорт, хоби, духовни практики/.
Имат нарушен баланс между професионалния и личния живот.
Използват технологиите за учене и личностно усъвършенстване.
Пренасочват се в нови сфери, които им се струват перспективни и позволяващи работа от вкъщи или от всяка точка на света.
Трудно управляват времето си (закъсняват, не спазват уговорки, отлагат срещи в последния момент и др.).
Избягват да планират дългосрочно.
Склонни са на повече промени и поемане на риск в работата.
Предприемат бързи и резки промени в начина си на живот.
Изпитват колебания и трудности при вземане на решения.

Question Title

* 16. Как се приема  онлайн кариерното ориентиране и консултиране и комуникацията с помощта на цифровите технологии от търсещите съвет?

Question Title

* 17. Как оценявате своя практически опит с цифровите технологии в работата си?

Question Title

* 18. До каква степен представляват предизвикателство за вас следните аспекти на кариерното ориентиране и консултиране?

  много голямо предизвикателство голямо предизвикателство малко предизвикателство не е предизвикателство
Изграждане на доверителна връзка с консултирания
Работа с родителите
Развитие на дигитални умения
Работа в мрежа – обвързване на всички консултантски и образователни услуги
Техническо оборудване и техническа поддръжка на работното място
Неувереност при работа с технологии
Работа в електронна среда (онлайн ориентиране и консултиране)
Преодоляване на езиковата бариера при работа с чужденци (вкл. мигранти, бежанци, деца билингви и др.)
Намиране на подходящи форми за повишаване на квалификацията
Осигуряване на поверителност на данните при онлайн консултирането
Недостатъчно ниво на дигитални умения у потребителите на кариерни услуги
Намиране на подходящи ресурси за кариерно ориентиране
Синхрон между институциите (образователни, социални, бизнес) за подкрепа на кариерното ориентиране и развитие
Труден достъп до определени целеви групи (напр. младежи, безработни, ученици от малцинства, хора с увреждания)
Работа с ученици с висок капацитет за учене и изява
Устойчивост на резултатите от кариерното ориентиране и консултиране

Question Title

* 19. В каква степен се отнасят за вас следните твърдения? Отбележете, като имате предвид, че 1 е най-ниска степен, а 5 - най-висока.

  1 2 3 4 5
Лесно успокоявам  хора, които преживяват силни емоции.
Познавам специфичните особености на хората в различните възрасти.
Умея да задавам подходящи въпроси, които провокират хората към размисъл.
Ориентирам се бързо как да работя с различни типове хора според личностните им особености.
Мога да работя с хора с различна културна идентичност (вкл. бежанци, мигранти, чужденци).
Успявам да помагам на хората да си поставят цели и да създават план за действие.
Мога да изграждам доверителни отношения.
Спазвам етичните стандарти в своята работа.
Владея техники и начини за работа с хора от уязвими групи.
Умея да преценявам потребностите на своите клиенти.
В работата си мога да прилагам различни диагностични инструменти според потребностите на клиента.
Мога да помагам на хората да откриват своите силни страни.
Сред разнообразието от информационни ресурси за кариерно ориентиране и консултиране с лекота намирам подходящите.
С лекота предоставям информация за пазара на труда.
Мога да предоставям актуална информация за образователни институции и възможности за обучение.
Познавам теориите и понятията, свързани с кариерното ориентиране и консултиране.
Имам опит в провеждането на мотивационни обучения.
Владея различни подходи и техники за подпомагане на хората в търсенето на работа.
Уверено популяризирам дейността си.
Знам как да изготвя програма за кариерно развитие.
В работата си използвам платформи и дигитални инструменти за развитие на кариерни умения и кандидатстване за работа (Europass, LinkedIn и др.).
В работата си използвам дигитални платформи и инструменти за връзка с клиентите и обезпечаване на процеса на кариерно ориентиране.

Question Title

* 20. Какви нови теми, въпроси или проблеми се появиха в кариерното ориентиране в резултат от пандемията и засиления приток на бежанци и мигранти в последната година?

Question Title

* 21. По коя тема бихте избрали да се обучавате, ако имате възможност да се включите в семинар за повишаване на квалификацията? (изберете до пет отговора)

Question Title

* 22. Кой от изброените начини предпочитате за усъвършенстване на своите професионални умения и за получаване на нова информация в областта на кариерното ориентиране?  (може да посочите повече от един отговор)

Question Title

* 23. Коя е най-съществената трудност, която срещате в работата си в сферата на кариерното ориентиране и консултиране?

Question Title

* 24. Отбележете степента, в която посочените твърдения се отнасят до вас:

  Напълно вярно за мен Отчасти В много малка степен Изобщо не се отнася до мен
Чувствам се удовлетворен/а, от това, че работя в областта на кариерното ориентиране и консултиране.
Обикновено не се колебая дълго, за да взема решение как да действам в своята работа.
Непрекъснато развивам своите умения.
Чувствам се уверен/а в работата си като кариерен консултант.
Работата ми ме кара да научавам нови неща.
Предизвикателствата и новите моменти в работата ми ме мобилизират да търся начин да се справям с тях.
Притежавам разнообразни знания и умения, които ми помагат в работата.
Честата смяна на начина на работа ме напряга.
Стремя се да следвам високи професионални стандарти в работата си.
Другите ме възприемат като експерт.
Напоследък работата ми е доста непредсказуема и това ме притеснява.
Моята работа е сериозно предизвикателство за моите умения и способности.
Все по-често се питам каква е ползата от моята работа.
Предпочитам да работя индивидуално с нуждаещи се от кариерно ориентиране.
Предпочитам груповите форми на кариерно ориентиране.
С лекота бих работил онлайн, ако това е по-удобно за хората, на които предоставям кариерни услуги.
Когато изпълнявам работните си задачи, знам къде да потърся информация и към кого да се обърна при нужда.
Ако имам възможност, бих работил/а нещо друго.

Question Title

* 25. От какво имате най-голяма нужда, за да се чувствате подкрепен и спокоен в работата си?
(изберете не повече от 3 отговора)

Question Title

* 26. Моля добавете в свободен коментар нещо, което забелязвате във вашата работа и бихте искали да го вземем предвид.

T