สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ มีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจเคียงข้างลูกค้าให้พร้อมก้าวผ่านวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน

Question Title

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า :

<span style="color: #0000ff;"><strong>แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า :</strong></span>
โปรดกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อยืนยันความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ

Question Title

* 1. คำนำหน้าชื่อ

Question Title

* 2. ชื่อผู้เช่าซื้อ

Question Title

* 3. นามสกุลผู้เช่าซื้อ

Question Title

* 4. เลขที่สัญญา / Account Number 
โปรดระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ 9 หลักติดกัน สำหรับสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน
หรือระบุเลขที่สัญญาเช่าซื้อ 13 หลักติดกัน สำหรับสินเชื่อเล่มแลกเงิน

Question Title

กรุณาตรวจสอบเลขที่สัญญาให้ถูกต้อง หากระบุข้อมูลไม่ถูกต้องอาจไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
สามารถดูได้จาก HP Card หรือใบเสร็จรับเงิน ตรงตำแหน่งตามกรอบสีแดง

<strong><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">กรุณาตรวจสอบเลขที่สัญญาให้ถูกต้อง หากระบุข้อมูลไม่ถูกต้องอาจไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ <br><span style="color: #000000;">สามารถดูได้จาก HP Card หรือใบเสร็จรับเงิน ตรงตำแหน่งตามกรอบสีแดง</span></span></strong>

Question Title

* 5. เลขที่บัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ หรือกรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดระบุเลขที่ Passport
โปรดระบุตัวเลขติดกัน

Question Title

* 6. เบอร์มือถือติดต่อของผู้เช่าซื้อ
(สำหรับส่งยืนยันผลอนุมัติเข้าร่วมโครงการทาง SMS)
โปรดระบุตัวเลข 10 หลักติดกัน, ต.ย. การกรอกข้อมูล 0811234567

Question Title

* 11. ผลกระทบที่ได้รับ
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

Question Title

* 12. คุณได้รับผลกระทบถูกปิดกิจการ หรือสถานที่่ทำงานตามมาตรการรัฐหรือไม่

หากตอบว่า ใช่ ลูกค้าต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับผลกระทบ โดยการเตรียมเอกสาร เช่น
- ประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
- ประกาศของห้างสรรพสินค้าให้ปิดดำเนินการ
- หนังสือรับรองบริษัท / หนังสือจดทะเบียนการค้า
- เอกสารสิทธิการเช่า / สัญญาเช่าสถานที่
- หนังสือพักงาน / หนังสือเลิกจ้าง
- เอกสารขอรับเงินชดเชย / เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

Question Title

* 13. กรุณายืนยันข้อมูล

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

T