Nyob zoo cov niam txiv,

Peb xav tias nws yog ib qho tseem ceeb kom tau koj lub tswv yim los qhia hais tias peb yuav ua li cas thiaj li ua tau li koj txoj kev xav tau los mus rau koj cov me nyuam. Peb cov neeg ua hauj lwm yuav siv koj lub tswv yim los npaj thiab kho peb cov kev pab rau xyoo tom ntej. Daim ntawv ntsuam xyuas tsis pub rau lwm tus pom.

* 1. Kuv (tus/cov) me nyuam mus kawm: (Kos tag nrho cov uas raug)

* 2. Thov kos coj npuas ntawv raws li koj txoj kev ntseeg nram qab no.

  Yog Heev Yog Tsis Yog Tsis Yog Heev Tsis paub / Tsis siv
Muaj ntau txoj kev rau kuv koom tes nyob rau hauv kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.
Kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv pom hais tias cov niam txiv yog ib cov neeg tseem ceeb heev los mus rhog lawv koom tes.
Peb tau txais kev sib txuas lus los ntawm kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv txhua txhua zaus.
Kuv muaj kev mus txuas lus nrog rau kuv tus me nyuam tus xib fwb raws li kuv siab xav.
Lub tsev kawm ntawv qhia kuv tsev neeg kom peb paub txog dab tsi tshwm sim.
Txoj kev cob qhia kuv tus me nyuam kawm lus Askiv yog ib qhov sai li sai tau.
Lub tsev kawm ntawv npaj txhawb kuv tus me nyuam kom mus raws tau nws txoj hauj lwm thiab lub hom phiaj.
Kuv pom zoo kuv cov phooj ywg los nyob rau lub cheeb tsam Fresno, coj lawv cov me nyuam tuaj kawm ntawv rau lub tsev kawm ntawv nov.

* 3. Thov koj ntsuam xyuas koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv raws li nram qab no:

Huv
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 4. Thov koj ntsuam xyuas koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv raws li nram qab no:

Tu Zoo Khaws
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 5. Thov koj ntsuam xyuas koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv raws li nram qab no:

Zoo Siab Txais Tos
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 6. Thov koj ntsuam xyuas koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv raws li nram qab no:

Ncaj Ncees rau txhua leej txhua tus
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 7. Thov koj ntsuam xyuas koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv raws li nram qab no:

Kuv tus me nyuam nyiam mus kawm ntawv.
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 8. Thov kos coj npuas ntawv raws li koj txoj kev ntseeg nram qab no.

  Txhua Zaus Feem Ntau Tej Zaum Tsis Tshua Muaj Tsis Tau Li Tsis Paub
Cov kawm tsis tau ntawv zoo muaj kev txhawb nqa kom kawm tau zoo.
Kuv ntseeg hais tias cov xib fwb txawj txaus los mus qhia pem kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.
Lub tsev kawm ntawv yog ib qho chaw tsis pub muaj kev siab phem thiab tsis muaj kev saib tsis taus.
Cov neeg ua hauj lwm thiab cov menyuam kawm ntawv muaj kev sib hwm.
Kuv ntseeg hais tias cov menyuam kawm ntawv tau txais kev ncaj ncees rau thaum lawv ua tsis yog.
Cov neeg ua hauj lwm nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv mob siab txog thiab xyuam xim rau cov tub ntxhais kawm.
Cov menyuam kawm ntawv tau txais txoj kev lees paub rau lawv tej kev ua tiav.

* 9. Txawm tsis muaj lub tablet, peb muaj kev nkag tau mus rau hauv Internet nyob rau hauv tsev.

* 10. Puas yog koj tus me nyuam siv tau ib qho hluav taws xob ntaus ntawv mus ua kom tiav nws cov ntawv nws nqa los tsev?

T