Không Dữ kiện về nhân số (tự chọn)

Cám ơn sự tham gia của quí vị cho buổi hội thảo Seattle Neighborhood Summit vào ngày Thứ Bảy, ngày 5 tháng 4 sắp đến. Buổi sinh hoạt nầy sẽ đón nhận mọi người xem trọng sinh hoạt giữa các hàng xóm và khu vực của thành phố chúng ta.

Chúng tôi mong được hợp tác với quí vị để mang lại sự thành công cho buổi hội thảo. Với ý hướng đó, chúng tôi mong hiểu thêm ít dữ kiện căn bản cá nhân và quan điểm của quí vị về thành phố của chúng ta cho buổi hội thảo Seattle Neighborhood Summit sắp đến.

* 1. Giới tính

* 2. Lứa tuổi

* 3. Diễn tả gần nhất về hoàn cảnh của quí vị

* 4. Chủng tộc

* 5. Khu vực nào mà quí vị đang sống?

T