• English
  • Español
  • Tiếng Việt
  • Русский
  • 中文
  • 한국어
Bản khảo sát ý kiến này do Ủy Ban Nhân Quyền Thành Phố Rockville (”HRC”) và Ủy Ban Cố Vấn Dịch Vụ Nhân Sinh (“HSAC”) đồng tài trợ. Mục đích của bản khảo sát ý kiến này là để thu thập ý kiến phản hồi của công chúng về tình hình của cộng đồng Rockville và xác định các mặt mà Thành Phố có thể đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của tất cả các cư dân cộng đồng, đặc biệt là sau một năm bước ngoặt đáng kể với rất nhiều âu lo và bất trắc.

Các câu trả lời khảo sát ý kiến sẽ được nhập vào và lưu ẩn danh, sau đó sẽ được nhân viên Thành Phố và các thành viên Ủy Ban Khảo Sát Ý Kiến kết hợp giữa HRC và HSAC biên soạn. Các câu trả lời cá nhân sẽ được giữ bảo mật và không chia sẻ công khai. Dữ liệu thu thập sẽ được HRC và HSAC sử dụng để đưa ra các khuyến nghị cho Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố và đáp ứng các nhu cầu trong cộng đồng.,
0 của 42 đã được trả lời
 

T