Welcome! Become Empowered and Make your opinion count !

Thank you for participating in our survey. Your feedback is important.
सर्वेक्षणात सहभाग घेतल्याबाबत आपले मनःपूर्वक आभार. आपला अभिप्राय अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.
MMR (एम.एम.आर.): Mumbai Metropolitan Region (मुंबई महानगर प्रदेश)
For more information, visit us on www.pas.org.in

Select name of your city (तुमच्या शहराची निवड करा)

Question Title

* 1. Select name of your city (तुमच्या शहराची निवड करा)

What is the type of your house? (तुमचा घराचा प्रकार काय आहे)

Question Title

* 2. What is the type of your house? (तुमचा घराचा प्रकार काय आहे)

Do you have access to toilet?
(तुमच्याकडे शौचालयाची सुविधा आहे का ?)

Question Title

* 3. Do you have access to toilet?
(तुमच्याकडे शौचालयाची सुविधा आहे का ?)

To which type of disposal system your toilet is connected?
(तुमच्याकडील शौचालय मैल्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कुठल्या प्रकारच्या व्यवस्थेस जोडले गेले आहे ?)

Question Title

* 4. To which type of disposal system your toilet is connected?
(तुमच्याकडील शौचालय मैल्याची विल्हेवाट लावण्याच्या कुठल्या प्रकारच्या व्यवस्थेस जोडले गेले आहे ?)

How often are the community/public toilets in your area cleaned and maintained?
(तुमच्या परिसरातील वस्तीपातळीवरील/ सार्वजनिक शौचालयांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल किती वेळा केली जाते?)

Question Title

* 5. How often are the community/public toilets in your area cleaned and maintained?
(तुमच्या परिसरातील वस्तीपातळीवरील/ सार्वजनिक शौचालयांची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल किती वेळा केली जाते?)

  Everyday
(दररोज)
Alternate days
(एक दिवस आड)
Once in a week
(आठवड्यातून एकदा)
Don't know
(माहित नाही)
Community toilet for communities in residential areas
(वस्तीपातळीवरील शौचालय - निवासी जागांमधील )
Public toilets at bus/railway stations, markets, commercial areas
(सार्वजनिक शौचालय - बस/रेल्वे स्थानक, बाजार आणि व्यावसायिक जागांमधील )
When you travel for work/ shopping/ outing, where do you think public toilets are required in your city?
(जेव्हा तुम्ही कामानिमित्त / खरेदीनिमित्त / फिरण्यासाठी प्रवास करता, तेव्हा  तुमच्या मताप्रमाणे शहरात सार्वजनिक शौचालयांची गरज कुठे आहे?)

Question Title

* 6. When you travel for work/ shopping/ outing, where do you think public toilets are required in your city?
(जेव्हा तुम्ही कामानिमित्त / खरेदीनिमित्त / फिरण्यासाठी प्रवास करता, तेव्हा  तुमच्या मताप्रमाणे शहरात सार्वजनिक शौचालयांची गरज कुठे आहे?)

How often are the drains/ naali cleaned in your area?
(तुमच्या परिसरातील गटारांची/ नाल्यांची स्वच्छता किती वेळा केली जाते?)

Question Title

* 7. How often are the drains/ naali cleaned in your area?
(तुमच्या परिसरातील गटारांची/ नाल्यांची स्वच्छता किती वेळा केली जाते?)

How often are the roads cleaned in your area?
(तुमच्या परिसरातील रस्त्यांची स्वच्छता किती वेळा केली जाते?)

Question Title

* 8. How often are the roads cleaned in your area?
(तुमच्या परिसरातील रस्त्यांची स्वच्छता किती वेळा केली जाते?)

Is the garbage/ solid waste being collected from your house/ apartment/ society everyday by municipality?
(तुमच्या घरातील/ इमारतीमधील/ सोसायटीमधील घनकचर्‍याचे पालिकेकडून दररोज संकलन केले जाते का ?)

Question Title

* 9. Is the garbage/ solid waste being collected from your house/ apartment/ society everyday by municipality?
(तुमच्या घरातील/ इमारतीमधील/ सोसायटीमधील घनकचर्‍याचे पालिकेकडून दररोज संकलन केले जाते का ?)

What is the frequency of the solid waste collection from nearby municipality bins?
(पालिकेकडून तुमच्या घराजवळील कचराकुंडीतील कचरा उचलला जाण्याची वारांवरीता काय आहे?)

Question Title

* 10. What is the frequency of the solid waste collection from nearby municipality bins?
(पालिकेकडून तुमच्या घराजवळील कचराकुंडीतील कचरा उचलला जाण्याची वारांवरीता काय आहे?)

Do you segregate/separate garbage as dry and wet waste?
(तुम्ही कचर्‍याचे सुका व ओला असे वर्गीकरण करता का?)

Question Title

* 11. Do you segregate/separate garbage as dry and wet waste?
(तुम्ही कचर्‍याचे सुका व ओला असे वर्गीकरण करता का?)

How does the municipality collect and transport it?
(पालिका कचर्‍याचे संकलन आणि वाहतूक कशी करते?)

Question Title

* 12. How does the municipality collect and transport it?
(पालिका कचर्‍याचे संकलन आणि वाहतूक कशी करते?)

Rank your priorities from following actions, as 1st, 2nd and 3rd, to make your city clean:
(तुमचे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी खालील कार्यांचा पहिला, दुसरा आणि तिसरा, असा प्राधान्यक्रम ठरवा)

Question Title

* 13. Rank your priorities from following actions, as 1st, 2nd and 3rd, to make your city clean:
(तुमचे शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी खालील कार्यांचा पहिला, दुसरा आणि तिसरा, असा प्राधान्यक्रम ठरवा)

Name of your locality eg. Dadar (east) (तुमचे राहते ठिकाण उदा. दादर (पूर्व))

Question Title

* 14. Name of your locality eg. Dadar (east) (तुमचे राहते ठिकाण उदा. दादर (पूर्व))

Any other comments/suggestions (इतर काही सूचना)

Question Title

* 15. Any other comments/suggestions (इतर काही सूचना)

T