Уважаеми студенти,

Настоящият въпросник ще ни помогне да проучим Вашите опит и нагласи по отношение на дистанционната форма на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски” проведена през учебната 2020-2021 година. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет с цел анализиране на опита, нагласите и потребностите на студентите и дефиниране на препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното обучение в бъдеще.
Въпросникът се състои от 20-25 въпроса в зависимост от Вашите отговори, като за попълването му ще са Ви необходими не повече от 10 минути. Попълването на въпросника е напълно анонимно.
Резултатите от проучвания с участието на студентите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, представляват лични данни според Закона за защита на личните данни. Те ще бъдат надеждно съхранени и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С отговарянето на въпросите на анкетата Вие разрешавате попълнените данни да се използват анонимно в доклади, презентации и публикации, свързани с това изследване.
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с екипа на Центъра за дистанционно обучение на СУ на distance@uni-sofia.bg.
 
14% of survey complete.

T