Gusto naming makuha ang opinyon ninyo

Iniimbita kayo ng pangkat na ConnectSF na malaman pa ang tungkol sa Pag-aaral sa Mga Kalye at Freeway (Streets and Freeways Study) at magbigay ng opinyon tungkol dito.

Tinutukoy ng pag-aaral na ito kung paano pinakamasusuportahan ng ating mga kalye at free way ang Transit First, ang Vision Zero, ang aksiyon ukol sa pagbabago ng klima, at ang ating mga tunguhin para sa katarungan sa pagkakapantay-pantay o equity.

Habang nirerebyu ninyo ang presentasyong ito, hihingin namin ang inyong opinyon.

T