Cyflwyniad

Diben y strategaeth

Diben y strategaeth hon yw cadarnhau sut y bydd holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaeth Lleol yn gweithio mewn partneriaeth i ddeall, atal a brwydro yn erbyn tlodi.

Partneriaid y Bwrdd Gwasanaeth Lleol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Heddlu Gogledd Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Adran Gwaith a Phensiynau
Prifysgol Glyndŵr
Coleg Cambria
Y Gwasanaeth Prawf


Mae’r partneriaid / sefydliadau eraill sydd wedi ymrwymo i'r strategaeth hon wedi eu rhestru yn Atodiad 6.

Question Title

* 1. Mae'r strategaeth hon yn diffinio tlodi fel a ganlyn:
Gellir dweud bod unigolion, teuluoedd a grwpiau yn y boblogaeth yn dioddef tlodi pan fyddant yn brin o'r adnoddau i gael y mathau o ddiet, cymryd rhan yn y gweithgareddau, a bod ganddynt yr amodau byw a'r amwynderau sy'n arferol, neu o leiaf sy’n cael eu hannog neu eu cymeradwyo yn eang , yn y cymdeithasau maent yn perthyn iddynt. Mae eu hadnoddau mor ddifrifol is na'r rhai a orchmynnir gan yr unigolyn neu deulu cyffredin eu bod, i bob pwrpas, yn cael eu heithrio o batrymau, arferion a gweithgareddau cyffredin. (Townsend, 1979)

Ydych chi'n meddwl bod hwn yn ddiffiniad da o dlodi?

T