Txhua tsib xyoos, Xeev Wisconsin Pawg Pawg Thawj Tswj Xyuas rau Cov Neeg Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob (BPDD) yuav tsum xa txoj phiaj xwm mus rau tsoom fwv rau kev hloov pauv txheej teg ua hauj lwm tsom mus rau kev txhim kho lub neej zoo rau cov neeg xiam oob khab ntawm kev loj hlob los ntawm kev koom ua ke thiab kev koom tes hauv txhua yam hauv zej zog lub neej.

Tom qab sau cov lus xam pom los ntawm ntau tshaj 500 tus neeg muaj feem xyuam, BPDD tau tsim daim qauv Lub Xeev Txoj Phiaj Xwm Xyoo 2021-2026. Koj tuaj yeem nyeem qhov phiaj xwm ua tiav ntawm no

Tej zaum koj tuaj yeem muab cov lus xam pom rau pej xeem txog ob lub hom phiaj ntawm txoj phiaj xwm los ntawm ua daim ntawv nug ntsuam xyuas no.

Question Title

* 1. Lub Hom Phiaj 1                   Qhov nyiaj rau cov nyiaj pab: $80,000
Tsis lub dhau Lub Cuaj Hlis Ntuj 2026, cov tib neeg muaj Kev Txawj Ntse thiab Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob ntawm lawv lub cev thiab lawv tsev neeg tau paub txog thiab muaj peev xwm nkag mus, siv thiab txhim kho cov kev pab cuam kom tau txais ntau ntxiv, kev txiav txim siab rau tus kheej, kev tsim khoom, kev koom ua ke, thiab kev ywj pheej hauv zej zog raws li muaj pov thawj los ntawm:

Lub Hom Phiaj 1.1: Txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, los ntawm BPDD kev nqis tes, 1,000 tus neeg muaj kev xiam oob qhab rau kev txawj ntse thiab kev loj hlob thiab cov tsev neeg yuav hais tias lawv paub txog thiab nkag tau cov kev txhawb nqa lawv xav tau los nyob hauv lub neej uas lawv xav tau.   

Lub Hom Phiaj 1.2: Txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, los ntawm BPDD kev nqis tes ua, 100 yim neeg ntawm cov me nyuam yaus neeg muaj xim yuav siv lub kev pab cuam rau pej xeem, cov khoos kas pab cuam pej xeem thiab cov kev pab cuam hauv zej zog uas lawv xav tau.

Lub Hom Phiaj 1.3: Txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, Pawg Thawj Tswj Hwm yuav ua raws li tus pab tswv yim rau cov pab nom tswv, Tus Tswv Xeev, thiab lwm cov neeg tsim tsa txoj cai tswj fwm txog cov cai uas cuam tshuam rau txhua yam hauv zej zog kev ua neej, kev ua kev txiav txim siab, thiab suav nrog tag nrho, ua rau muaj 25 cov cai uas tau txais kev txhim kho thiab cov kev coj ua uas nce kev sib koom tes hauv zej zog, kev txiav txim siab thiab kev koom ua ke tag nrho.


Koj puas muaj lus xam pom dab tsi? Yog li ntawd, thov muab nws tso rau ntawm no:

Question Title

* 2. Lub Hom Phiaj 2               Qhov nyiaj rau cov nyiaj pab: $300,000 
Cov neeg muaj kev xiam oob khab rau kev txawj ntse thiab kev loj hlob muaj kev ncaj ncees, muaj kev nkag tau siv, thiab muaj txoj hauv kev los txhawb kev sib raug zoo thiab tau txais txiaj ntsig zoo rau lawv cov zej zog raws li kev ua pov thawj los ntawm:

Lub Hom Phiaj 2.1: Txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, los ntawm BPDD kev nqis tes, 650 cov neeg uas kev xiam oob khab rau kev txawj ntse thiab kev loj hlob yuav hais tias lawv tau nce kev sib raug zoo thiab txo qis kev cais tawm. 

Lub Hom Phiaj 2.2: Txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, los ntawm BPDD kev nqis tes thiab los ntawm kev sib koom tes nrog Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob, 775 cov neeg muaj kev xiam oob khab rau kev txawj ntse thiab kev loj hlob ua kev xaiv hais txog lawv lub neej txhua hnub.

Lub Hom Phiaj 2.3: Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, los ntawm BPDD kev nqis tes ua, 900 tus neeg pab txhawb tus kheej yuav ua hauj lwm kom muaj cov kev pab tswv yim zoo.

Lub Hom Phiaj 2.4: Txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 30, 2026, raws li BPDD kev nqis tes ua, 250 tus neeg pab txhawb tus kheej yuav koom rau hauv kev cob qhia ua thawj coj thiab xyum lawv kev txawj ua thawj coj thoob plaws txhua yam ntawm zej zog lub neej.

Cov Ntsiab Lus Piav Qhia:
Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob Hauv Pab Pawg Koom Tes: peb lub chaw ua hauj lwm uas txhua lub xeev yuav tsum muaj: ib lub koom haum Kev Tiv Thaiv thiab Kev Pab Tswv Yim, Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab ntawm Kev Ua Tau Zoo hauv Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob, thiab Lub Xab Phas Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob. Hauv Xeev Wisconsin no suav nrog Xeev Wisconsin Txoj Cai Saib Xyuas Kev Xiam Oob Qhab, Waisman Lub Chaw Hauj Lwm, thiab Xeev Wisconsin Pawg Thawj Tswj Xyuas rau Kev Xiam Oob Qhab Ntawm Kev Loj Hlob.

Koj puas muaj lus xam pom dab tsi? Yog li ntawd, thov muab nws tso rau ntawm no:

Question Title

* 3. Puas yog cov hom phiaj no yooj yim rau kev nkag siab?

Question Title

* 4. Puas muaj lwm yam ntxiv uas peb tuaj yeem ua kom lawv nyeem tau yooj yim los sis nkag siab tau?

Question Title

* 5. Thov qhia txog koj tus kheej rau peb. Kuv yog…

Question Title

* 6. Thov qhia peb tias seb koj yog:

Question Title

* 7. Koj puas txheeb tias yog:

Question Title

* 8. Qhov twg ntawm hauv qab no uas qhia tau zoo tshaj plaws ntawm thaj chaw koj nyob?

Question Title

* 9. Thov muab cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no:

T