Ova anketa se sprovodi u okviru Programa tehničke podrške privrednom pravosuđu u BiH koji implementira Svjetska banka uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Svrha ove ankete je doći do informacija o stavovima pravne zajednice u Bosni i Hercegovini u vezi sa trenutnim proceduralnim pravilima koja se odnose na sporove male vrijednosti i mogućnostima za njihovo unapređenje. Rezultati studije će biti korišćeni u komparativnoj pravnoj analizi sporova male vrIjednosti u Bosni i Hercegovini i nekoliko jurisdikcija Evropske unije.

Question Title

* 1. Koja je Vaša profesija?

Question Title

* 2. U kom entitetu Bosne i Hercegovine radite (možete izabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 3. Koliko često radite na sporovima male vrijednosti?

Question Title

* 4. Koje je Vaše mišljenje o finansijskom pragu do kog se primjenjuju proceduralna pravila za sporove male vrijednosti?

Question Title

* 5. Koji je Vaš utisak u vezi sa sudskim taksama u sporovima male vrijednosti?

Question Title

* 6. Da li mislite da bi se mogla izvršiti reforma sudskih taksi u Bosni i Hercegovini na jedan od slijedećih načina (možete odabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 7. Da li mislite da bi podnošenje tužbe u sporovima male vrijednosti trebalo da bude pojednostavljeno na bilo koji od sljedećih načina (možete odabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 8. Da li mislite da bi sud trebalo da ima diskreciono pravo da odluči da li da primjeni pravila za sporove male vrijednosti ili ne, u zavisnosti od kompleksnosti slučaja?

Question Title

* 9. Da li mislite da bi pripremna faza postupka u sporovima male vrijednosti u Bosni i Hercegovini mogla biti skraćena na bilo koji od sljedećih načina (možete odabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 10. Da li mislite da treba uvesti bilo koja od sljedećih pojednostavljenja u pravila o izvođenju dokaza u sporovima male vrijednosti (možete odabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 11. Da li mislite da treba uvesti bilo koja od sljedećih pojednostavljenja u vezi sa održavanjem ročišta u sporovima male vrijednosti (možete odabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 12. Da li mislite da bi sadržaj presude u sporovima male vrijednosti trebalo da bude skraćen ili pojednostavljen u poređenju sa presudom u opštem u parničnom postupku?

Question Title

* 13. Da li mislite da bi bilo koje od sljedećih pojednostavljenja trebalo uvesti takođe u drugostepeni postupak u sporovima male vrijednosti (možete odabrati više od jednog odgovora)?

Question Title

* 14. Koje je Vaše mišljenje o trajanju postupka u sporovima male vrijednosti u Federaciji Bosne i Hercegovine?

Question Title

* 15. Koje je Vaše mišljenje o trajanju postupka u sporovima male vrijednosti u Republici Srpskoj?

Question Title

* 16. Koje je Vaše mišljenje o trajanju privrednih sporova male vrijednosti u poređenju sa građanskim sporovima male vrijednosti u Federaciji Bosne i Hercegovine?

Question Title

* 17. Koje je Vaše mišljenje o trajanju privrednih sporova male vrijednosti u poređenju sa građanskim sporovima male vrijednosti u Republici Srpskoj?

Question Title

* 18. Koje su Vaše preporuke za unaprijeđenje postupka u sporovima male vrijednosti u Federaciji Bosne i Hercegovine?

Question Title

* 19. Koje su Vaše preporuke za unaprijeđenje postupka u sporovima male vrijednosti u Republici Srpskoj?

Question Title

* 20. Koje su Vaše preporuke za unaprijeđenje postupka u sporovima male vrijednosti u Brčko distriktu?

T