• English
  • Español
  • Français (Haïti)
Opinyon ou enpòtan! Tanpri pran yon minit pou w ranpli sondaj ki anba a. Repons ou yo pral rete sekrè ak anonim. Objektif sondaj sa a se pou jwenn opinyon w sou aksè nan sèvis swen sante kominotè ou bezwen nan zòn ou an.

Depatman Sante pral itilize rezilta sondaj sa a ak lòt enfòmasyon pou idantifye ki defi jenn adilt ki bezwen swen sante espesyal  yo kapab abòde nan aksyon kominotè. Mèsi poutèt ou pran ti tan sa a pou bay nou opinyon ou. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou nan CMS.CSHCN@flhealth.gov oswa (850) 245-4200.

Question Title

* 1. Laj:

Question Title

* 2. Èske ou idantifye tèt ou kòm yon moun ki gen yon bezwen espesyal pou swen sante?

Question Title

* 4. Gwoup etnik ou plis idantifye ak li an:

Question Title

* 5. Kijan ou peye pou swen sante ou? (tanpri tcheke tout sa ki aplike):

Question Title

* 6. Tanpri tcheke tout resous kominotè ou te jwenn aksè nan ane ki sot pase a

Question Title

* 7. Sil vou ple cheke tout resous ki disponib nan kominote-a ke ou te bezwen, men ke ou pat rive jwen nan ane ki sot pase-a.

Question Title

* 8. Nan ane ki sot pase a, èske ou te satisfè ak posiblite ou te genyen pou jwenn aksè nan resous kominotè ou te bezwen pou fè tranzisyon nan swen sante pou adilt?

Question Title

* 9. Tanpri eksplike repons ou pou kesyon ki anwo a:

Question Title

* 10. Tanpri bay nenpòt rekòmandasyon sou fason pou amelyore aksè nan resous kominotè ki nesesè pou fè tranzisyon nan swen sante pou adilt:

T