• English
  • Español
  • Français (Haïti)
Opinyon ou enpòtan! Tanpri pran yon minit pou w ranpli sondaj ki anba a. Repons ou yo pral rete sekrè ak anonim. Objektif sondaj sa a se pou jwenn opinyon w sou aksè nan doktè swen prensipal oswa kay medikal ki santre sou pasyan* pitit ou. Depatman Sante pral itilize rezilta sondaj sa a ak lòt enfòmasyon pou idantifye defi pou fanmi ak timoun ak jèn moun ki bezwen swen sante espesyal yo ka abòde nan aksyon kominotè. Mèsi poutèt ou pran ti tan sa a pou bay nou opinyon ou. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte nou nan CMS.CSHCN@flhealth.gov oswa (850) 245-4200.

* Yon Fwaye Medikal ki Santre sou Pasyan se yon apwòch pou bay swen prensipal ki konplè epi ki bon kalite. Yon fwaye medikal ta dwe konsa: aksesib, santre sou fanmi, san rete, konplè, kowòdone, montre konpasyon, ak travay byen ak moun ki gen nenpòt kilti.

Question Title

* 1. Laj:

Question Title

* 2. Èske w se yon paran oswa responsab legal yon timoun oswa jèn moun ki gen yon bezwen espesyal pou swen sante?

Question Title

* 4. Gwoup etnik ou plis idantifye ak li an:

Question Title

* 5. Kouman ou paye pou swen sante pitit ou.(tanpri tcheke tout sa ki aplike):

Question Title

* 6. Nan ane ki sot pase a, èske ou te satisfè ak posiblite ou te genyen pou jwenn aksè nan swen sante nan men doktè swen prensipal oswa kay medikal ki santre sou pasyan pitit ou a?

Question Title

* 7. Tanpri eksplike repons ou pou kesyon ki anwo a:

Question Title

* 8. Tanpri bay nenpòt rekòmandasyon sou fason pou amelyore aksè nan swen  doktè swen prensipal oswa fwaye medikal ki santre sou pasyan pitit ou a bay.

T