Entwodiksyon sou sondaj pou enskripsyon nan atelye MIT-Ayiti (16-19 janvye 2013)

 
50% of survey complete.
Mèsi pou enterè w nan atelye nou yo. Nan paj k ap vin apre a, w ap jwenn enfòmasyon sou divès atelye n ap ofri yo, epi w ap chwazi atelye ki pi enterese w la (sou zouti teknolojik pou ansèyman matematik, fizik oswa biyoloji).

Apre ou fin chwazi ki atelye ki enterese w (BIYOLOJI, FIZIK oswa MATEMATIK) ou pral reponn kèk kesyon ki pral ede nou konprann sa ou bezwen ak sa ou ta espere jwenn nan atelye yo. Kesyonè sa a ap pran 10 minit kon sa nan tan w. Sa se premye etap nan enskripsyon w nan atelye yo.

Mèsi!

T