Εισαγωγή

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσουμε πως η παράδοση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα σας βοηθήσει στην εκμάθηση του αντικειμένου.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας. Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας, ότι οι απαντήσεις σας εδώ δεν επηρεάζουν την γενική και τελική αξιολόγησή σας.

Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το πρόγραμμα και την παρουσίασή του στο μέλλον.

Θα χρειαστείτε περίπου 5 λεπτά να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.


Σας ευχαριστούμε!

Question Title

* 1. Παρακαλώ απαντήστε Ναι ή Όχι στα παρακάτω:

  ΝΑΙ ΟΧΙ
Χρησιμοποιώ υπολογιστή τακτικά στη δουλειά μου ως εκπαιδευτής (για προετοιμασία κ.α.)
Χρησιμοποιώ υπολογιστή τακτικά στη διάρκεια των μαθημάτων μου (παρουσίαση, συνεργασία, καθοδήγηση, κλπ)
Χρησιμοποιώ υπολογιστή για επικοινωνία μέσω e mail
Χρησιμοποιώ εργαλεία επικοινωνίας όπως το Skype για επικοινωνία
Είμαι μέλος ενός κοινωνικού δικτύου, π.χ. Facebook

Question Title

* 2. Παρακαλώ αναφέρετε αν κάνετε χρήση των παρακάτω για την παράδωση των μαθημάτων σας.

  ΝΑΙ ΟΧΙ
Laptop υπολογιστή
Προτζέκτορα
Digiboard
Παρουσιάσεις PowerPoint
Σελίδες στο διαδίκτυο
Βίντεο
Ήχο

Question Title

* 3. Ποια από τα παρακάτω χρησιμοποιείτε να υποστηρίξετε την εκπαίδευση που παραδίνετε;

  ΝΑΙ ΟΧΙ
Λογισμικά παρουσίασης (π.χ. Powerpoint, Prezi, ...)
Εργαλεία συνεργασίας (π.χ. Google docs, forum, chat, ...)
Εργαλεία επικοινωνίας για καθοδήγηση (π.χ. social media, email, chat, …)

Question Title

* 4. Για κάθε θεωρητικό όρο, συμπληρώστε το αντίστοιχο κουτάκι

  Δεν γνωρίζω κάτι για αυτό Το έχω ακουστά αλλά δεν γνωρίζω τι σημαίνει Κατανοώ την σημασία Το χρησιμοποιώ στην εκπαίδευσή μου
Παιδαγωγική
Ανδραγωγική
Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative assessment)
Συμπεριφερισμός
Κονστρουκτιβισμός

Question Title

* 5. Για κάθε θεωρητικό όρο, συμπληρώστε το αντίστοιχο κουτάκι

  Δεν γνωρίζω κάτι για αυτό Το έχω ακουστά αλλά δεν γνωρίζω τι σημαίνει Κατανοώ την σημασία Το χρησιμοποιώ στην εκπαίδευσή μου
Hλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης (Online learning environment)
Online Κοινότητα
Κοινωνικά μέσα (Social media)

Question Title

* 6. Σχετικά με την χρήση τεχνολογία στην εκπαίδευση, τι από τα παρακάτω ισχύει για εσάς;

  ΝΑΙ ΟΧΙ
Δεν νιώθω σίγουρος/η για τις ικανότητές μου στις ΤΠΕ
Έλλειψη εξοπλισμού
Που βρίσκω πληροφορίες για διαθέσιμα λογισμικά/εξοπλισμό
Δεν είμαι σίγουρος/η πως να χρησιμοποιήσω αποτελεσματικά την τεχνολογία στην εκπαίδευση
Πιστεύω ότι οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων μου στις ΤΠΕ είναι καλύτερες από τις δικές μου

T