АНКЕТНА КАРТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

*Зебележка: Където прецентите, можете да посочвате повече от 1 отговор.


Анкетното проучване цели да установи конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на община Каолиново за периода 2014-2020 г.

Question Title

* 1. Информация за анкетирания:

T