DWEUD EICH DWEUD ERBYN DYDD GWENER 31 MAI 2019

Nod yr arolwg hwn yw cael adborth a syniadau a fydd yn helpu’r cyngor i ddatblygu strategaeth ddigidol fel rhan o’n rhaglen drawsnewid.  Byddwn yn gweithio â dinasyddion a gyda’n partneriaid led led y sir i wneud gymaint o gynnydd â phosibl.

 

Beth yw strategaeth ddigidol?

Mae’n ddogfen sy’n nodi sut y mae sefydliad yn bwriadu defnyddio technolegau newydd megis deallusrwydd artiffisial neu aps i’w wneud yn haws ac yn gyflymach i’w cwsmeriaid dderbyn eu gwasanaethau.

 

Byddai’r strategaeth yn dangos sut mae Powys yn manteisio ar dechnolegau digidol i newid ein ffordd o weithio, sut rydym yn defnyddio gwybodaeth, helpu ein cwsmeriaid, gwella cyfleoedd i drigolion a helpu ein busnesau i fod yn gystadleuol.  Bydd y strategaeth ddigidol drafft yn dangos sut y gallwn wella llesiant trwy’r dirwedd ddigidol gyflawn, trwy fanteisio ar y technolegau diweddaraf o fewn cyrraedd pobl (yn eu cartrefi, cymunedau ac amgylcheddau).


Pam fod ei angen?

Mae technoleg ddigidol yma i aros ac mae eisoes yn cael effaith sylweddol ar ein bywydau.  O ran y cyngor, mae cyfleoedd newydd i ni fod yn fwy effeithlon a rhoi mynediad at wasanaethau sydd eu hangen ar flaenau ein bysedd.

 

Mae nifer o gynnyrch digidol ar y farchnad a bydd cael strategaeth glir yn ein helpu ni ganolbwyntio ar y pethau fydd o fudd pennaf i’n trigolion.

 

Trwy fuddsoddi mewn technolegau digidol, bydd ein staff hefyd mewn lle gwell i gyflwyno gwasanaethau mewn sawl ffordd.

 

Beth yw manteision yr offer digidol hyn?

Mae technolegau digidol yn helpu cynghorau i gysylltu ac ymateb yn gyflym i anghenion trigolion, meithrin twf economaidd lleol, lleihau gorbenion a chyflwyno gwasanaethau’n fwy effeithlon.

 

Rydym yn gwybod fod diffyg band eang, Wi-fi a signal ffonau symudol yn gallu bod yn broblem i gymunedau a busnesau’r sir, ac rydym yn gweithio gyda chwmnïau telathrebu i fynd i’r afael â hyn.

 

Mae’r arolwg hwn yn gychwyn ar broses ymgysylltu barhaus i gael sylwadau a syniadau ar ddatblygu strategaeth ddigidol flaengar i Gyngor Sir Powys i’r 21ain ganrif.  Bydd cyfleoedd eraill i gyfrannu hefyd gan ein bod am sefydlu grŵp ymgysylltu rhithwir ac yn chwilio am wirfoddolwyr sydd â brwdfrydedd neu arbenigedd yn y maes digidol.

Bydd yr arolwg cyntaf yn cau am hanner nos, nos Wener 31 Mai 2019.  Byddem yn croesawu eich sylwadau.

 

 

Question Title

* 1. Yn gyntaf oll, ar ba sail ydych chi’n llenwi’r arolwg hwn.  Ydych chi’n ……

Question Title

* 2. Wrth sôn am ‘ddigidol’ neu ‘dechnolegau digidol’ beth mae hyn yn ei olygu i chi?
 

Question Title

* 3. Pa mor bwysig yw cael strategaeth ddigidol i'r cyngor? 

Question Title

* 4. Os ydych chi wedi ateb "pwysig iawn", pam hynny? 

Question Title

* 5. Os ydych chi wedi ateb "ddim yn bwysig o gwbwl", hoffwn glywed eich sylwadau ar hynny. 

Question Title

* 6. Ein gweledigaeth ni yw “bod unigolion, trigolion, cymunedau a staff yn gallu derbyn y gwasanaethau digidol angenrheidiol mewn ffordd effeithlon, effeithiol a hyblyg.  Fe wnawn annog pobl i feddwl yn ddigidol yn gyntaf wrth wneud unrhyw newidiadau a gwelliannau i wasanaethau.  Fe wnawn wireddu hyn trwy wasanaethau technolegol, cynnyrch a seilwaith TGCh sy’n effeithlon, effeithiol ac o ansawdd uchel, sy’n ddiogel, cadarn ac yn addas i’r diben.” Sgoriwch gan ddefnyddio graddfa o 0 sef ‘gwael iawn’ i 10 ‘rhagorol’.

0 5 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Rydym wedi rhestru chwech budd allweddol all ddeillio o dechnolegau digidol.  Ticiwch y rhai rydych chi’n cytuno â nhw, neu sy’n gywir yn eich barn chi.

Question Title

* 8. Os allwch chi feddwl am unrhyw fuddion eraill, nodwch nhw yma.  

Question Title

* 9. Rydym wedi nodi chwe cham/egwyddor y ceisiwn eu dilyn, ac rydym am gael eich barn chi ar y rhain.  Ticiwch y rhai rydych chi’n eu cefnogi neu’n cytuno â nhw.

Question Title

* 10. Os oes gennych syniadau ar gyfer camau/egwyddorion eraill, nodwch nhw yma. 

Question Title

* 11. Ym Mhowys, mae nifer ohonom eisioes yn defnyddio technolegau digidol yn ein bywyd beunyddiol i wybod beth sy’n digwydd yn ein cymunedau lleol, i archebu tocynnau, bancio neu gysylltu ag aelod o’r teulu sy’n byw dramor.

Hoffem wybod a ydych chi wedi defnyddio rhai o systemau canlynol y cyngor eich hun.  Ticiwch y rhai perthnasol.

Question Title

* 12. Mae llawer mwy o dechnolegau a chynnyrch digidol ar y farchnad neu y gellid eu datblygu.  Mae’r cyngor eisoes yn buddsoddi mewn rhai o’r technolegau hyn a bydd yn gwneud ei orau i weithio gyda phartneriaid y sector cyhoeddus hefyd lle’n  bosibl.  O edrych ar y rhestr isod rydym am wybod:

·       a ydych wedi clywed am y dechnoleg hon

·       a ydych yn cefnogi’r syniad o wasanaethau cyhoeddus yn buddsoddi yn y cynnyrch/technoleg hwn.

·       a fyddech chi’n defnyddio’r dechnoleg hon

  Wedi clywed amdano Yn cefnogi'r syniad o fuddsoddi  Byddem yn ei ddefnyddio 
Technoleg Chat Bot – rhaglen deallusrwydd artiffisial sy’n ysgogi sgyrsiau rhyngweithiol math dynol trwy ddefnyddio cymalau sydd wedi’u rhaglennu o flaen llaw.
Technoleg SMART - cysylltu technoleg â rhwydweithiau eraill trwy wahanol brotocolau diwifr e.e. (Bluetooth, Wi-Fi)
Dyfeisiau lles neu bethau i’w gwisgo sy’n hybu gweithgareddau iach e.e. cyfrif camau, cyfradd y galon ac ati.
Deallusrwydd Artiffisial - gallu robot sy’n cael ei reoli gan gyfrifiadur i wneud pethau sylfaenol sy’n cael eu gwneud gan bobl - e.e. cynnyrch tebyg i Siri neu Alexa.
Storfa ddata ar y cyd gyda’n partneriaid er mwyn creu cronfa ddata o wybodaeth integredig, fel bod gennym well gwybodaeth i allu cynorthwyo’r rheiny sydd mewn angen e.e. proffiliau poblogaeth a nifer y disgyblion mewn ysgolion ayb. 
Storio yn y cwmwl - rhyddhau lle ar gyfrifiaduron pen bwrdd a gallu storio gwybodaeth yn ddiogel ond ar weinydd a ddarperir gan gwmni allanol.
Cyfrannu torfol – caniatau i unigolion gyfrannu at gostau prosiect sydd o ddiddordeb iddyn nhw.  Gall fod yn lleol iawn (gŵyl, carnifal ac ati) neu achosion da neu waith elusennol ar draws y byd.
Mae AskSARA yn offeryn asesu ar-lein all eich helpu chi ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am gynnyrch i hwyluso gweithgareddau byw beunyddiol yn eich cartref.
Porth prosiectau cymunedol – helpu pobl yn y gymuned i greu a gweithio ar brosiect penodol gan ddefnyddio offer ac adnoddau ar-lein..
Porth presgripsiynu gwirfoddolwyr cymunedol - mae’r math hwn o borth yn rhoi cyfle i bobl paru anghenion â gwirfoddolwyr yn y gymuned.  E.e. Gall rhywun sy’n mwynhau garddio gynnig awr o’u hamser ar y porth a chael eu paru â rhywun sy’n chwilio am arddwr wrth chwilio o fewn y categori hwn.
Skype neu VoIP - technoleg ffôn dros y we
Telehyfforddi – sgyrsiau glyweledol o bell neu dros y ffôn gyda hyfforddwr i ddatblygu gyrfa, dewisiadau o ran ffordd o fyw a newid ymddygiad ayb.
Systemau Gwybodaeth yn y Fan a'r Lle - rhoi gwybod i bobl am wasanaethau fel maen nhw'n digwydd.  
Moodle – yn cael ei ddefnyddio gan ysgolion, colegau a phrifysgolion, mae’n fath o system fewnrwyd sy’n caniatau mynediad i wybodaeth megis darlithoedd, sleidiau a gwaith cartref ar-lein.
Aps – cymwysiadau meddalwedd sydd ar gael pan rydych o gwmpas y lle – fel arfer ar eich ffôn symudol.
Telefeddyginiaeth – gofal meddygol trwy offer fideogynadledda
Teleiechyd – cyfnewid data ffisiolegol rhwng preswylydd yn eu cartref a staff meddygol neu ofal yn eu canolfan waith 
Teleofal – monitro o bell ar y pryd i reoli’r peryglon a gysylltir â byw’n annibynnol
E-iechyd – offer gwybodaeth a chyfathrebu i reoli gwaeledd
Aps hunan-ofal - helpu pobl i reoli eu hiechyd a'u lles eu hunain.  
Gwrando cymdeithasol – monitro sianeli cyfryngau cymdeithasol i glywed yr adborth a’r sylwadau diweddaraf.

Question Title

* 13. Byddai gennym ddiddordeb mewn clywed unrhyw sylwadau neu farn ychwanegol sydd gennych ar y technolegau digidol hyn – pam fyddech yn cefnogi rhai ond nid eraill NEU gynnyrch digidol eraill rydych chi’n gwybod amdanynt y dylem eu hystyried.

 

Question Title

* 14. Rydym yn chwilio am bobl sy’n frwd dros faterion digidol ac â’r wybodaeth a’r sgiliau i’n helpu ni ddatblygu strategaeth flaengar.  Os yw hwn i chi a bod gennych awydd i fod yn rhan o grŵp ymgysylltu rhithwir i rannu syniadau ac i ddatblygu’r strategaeth ymhellach, rhowch eich enw a’ch manylion cyswllt isod.

Sylwch:  Wrth roi eich enw a’ch manylion cyswllt, rydych yn rhoi hawl i ni gysylltu â chi.  Rydym yn cydymffurfio â’r GDPR – y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data a byddwn yn defnyddio eich manylion at ddibenion sefydlu a rhedeg grŵp rhithwir yn unig.

Question Title

* 15. Yn eich barn chi, pa rai o’r rhesymau canlynol (os o gwbl) fyddai’n atal pobl rhag croesawu gwasanaethau a thechnolegau digidol?

Question Title

* 16. Pa rai, (os o gwbl) sy'n berthnasol i chi?

Question Title

* 17. Pe bai’r cyngor yn gallu gwneud un peth i wella eich profiad digidol, beth fyddai hynny?

Question Title

* 18. Yn olaf, os oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y cyngor yn datblygu strategaeth ddigidol, defnyddiwch y lle hwn i’w nodi.

T