ជាផ្នែកនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង ដើម្បីលើកកំពស់សេវារបស់យើង នោះយើងសូមឲ្យអ្នកបំពេញ ការស្ទង់មតិនេះ ដោយចិត្ដជ្រះថ្លា បើសិនអ្នកបានទទួល ជំនួយមានប្រយោជន៍ ការគាំទ្រសង្គមកិច្ច ឬការប្រឹក្សានៅ SWCHC។ យើងចង់បានយោបល់ស្មោះត្រង់របស់អ្នក។ ឈ្មោះរបស់អ្នក នឹងមិនឃើញនៅកន្លែងណាមួយ លើការស្ទង់មតិនេះឡើយ។ ចំឡើយរបស់អ្នក គឺជាសំងាត់ និងអនាមិក។ ចំឡើយរបស់អ្នក នឹងមិនប៉ះទង្គិចគុណភាពនៃសេវា ដែលអ្នកនឹងទទួលឡើយ។

Question Title

* 1. តើតាមធម្មតា អ្នកទៅកន្លែងណា?

Question Title

* 2. ចាប់តាំងពីខែមីនា 2020 មក តើសេវា ឬកម្មវិធី ប្រភេទអ្វី ដែលអ្នកបានទទួ

Question Title

* 3. តើអ្នកមានបទពិសោធន៍ នៃបញ្ហា ឬកង្វល់ អ្វីមួយខាងក្រោម ជាមួយនឹងការជួបពិគ្រោះ តាមរូបភាពជាក់ស្ដែង ឬទេ? (ជ្រើសទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)៖

Question Title

* 4. តើអ្នកមានបទពិសោធន៍ នៃអត្ថប្រយោជន៍ អ្វីមួយខាងក្រោម ពីការជួបពិគ្រោះ តាមរូបភាពជាក់ស្ដែងនេះ ជំនួសការ ជួបផ្ទាល់មុខ ឬទេ? (ជ្រើសទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធ)៖

Question Title

* 5. តើអ្នកប្រហែល នឹងជ្រើសរើស ដើម្បីទទួលការថែទាំ ឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធី តាមរូបភាពជាក់ស្ដែង (ទីណាសមរម្យ) ម្ដងទៀតជាយ៉ាងណា នៅពេលការជួបពិគ្រោះផ្ទាល់មុខ មានច្រើនឡើង?

Question Title

* 6. សូមជ្រើសចំឡើយសមរម្យបំផុត

  យល់ស្របខ្លាំង យល់ស្រប មិនយល់ស្រប ឬយល់ស្រប មិនយល់ស្រប មិនយល់ស្របខ្លាំង
ពីព្រោះតែការជួបពិគ្រោះ ឬប្រើសេវា នៅ SWCHC ខ្ញុំមានអារម្មណ៍បានតភ្ជាប់ ទៅនឹងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ ថែមទៀត។
កម្មវិធី និងសេវានៅ SWCHC បានជួយខ្ញុំលើកកំពស់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ខ្ញុំ (ឬគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ)។
ពីព្រោះតែការជួបពិគ្រោះ ឬប្រើសេវា នៅ SWCHC ខ្ញុំ បានស្វែងយល់ថែមទៀត អំពីធនធានដែលមាន នៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ និងបានស្វាគមន៍នៅ SWCHC
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខសួស្ដី ក្នុងការទទួលសេវានៅ SWCHC
ខ្ញុំដឹងរបៀបឲ្យយោបល់ ឬប្ដឹងអំអូញ
ជាទូទៅ ខ្ញុំបានពេញចិត្ដ ជាមួយសេវា ឬកម្មវិធី ដែលខ្ញុំបានទទួលនៅ SWCHC។

Question Title

* 7. តើវាមានប៉ុន្មានថ្ងៃ ចាប់តាំងពីពេលអ្នកបានព្យាយាមលើកដំបូង ដើម្បីទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិត ឬពេទ្យអនុវេជ្ជបណ្ឌិត របស់អ្នក រហូតដល់ពេល អ្នកពិតជាបានជួបគាត់ នៅក្នុងការិយាល័យរបស់គេ?

Question Title

* 8. នៅពេលអ្នកប្រើសេវារបស់យើង តើជាញឹកញយ បុគ្គលិករបស់យើង៖

  ជានិច្ច ញឹកញាប់ ជួនកាល កម្រមាន មិនដែល
តើអ្នកចូលប្រឡូកច្រើនបំផុត តាមតែអ្នកចង់ ក្នុងការសំរេចចិត្ដ អំពីការថែទាំអ្នក និងការព្យាបាល ឬទរ?
តើគេព្យាបាលអ្នកដោយសមគួរ និងគោរព ឬទេ?
តើគេចំណាយពេលគ្រប់គ្រាន់ ជាមួយអ្នក ឬទេ?

Question Title

* 9. ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចប្រើសេវា ដើរចូល បើសិនខ្ញុំមិនអាចទទួលការណាត់ជួបបាន?

Question Title

* 10. តើអ្នកមានយោបល់ ឬមតិអ្វី អំពីសេវារបស់យើង ឬទេ?

Question Title

* 11. តើកម្មវិធី ឬសេវាអ្វី ដែលអ្នកប្រើនៅ SWCHC? សូមគូសទាំងអស់ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់អ្នក។

Question Title

* 12. តើភាសាកំណើតរបស់អ្នកជាអ្វី (ភាសាដែលអ្នកបានរៀនដំបូងនៅផ្ទះ ក្នុងវ័យកុមារ និងនៅតែយល់ដឹងបាន)? (គូសតែមួយ)

Question Title

* 13. តើអ្នកបានកើត នៅក្រៅប្រទេសកាណាដាឬ?

Question Title

* 14. តើណាមួយខាងក្រោម ដែលរៀបរាប់ល្អបំផុត អំពីជាតិសាសន៍ ឬក្រុមជាតិពន្ធ របស់អ្នក?

Question Title

* 15. តើភិនភេទរបស់អ្នក ជាអ្វី?

Question Title

* 16. តើការសេពសន្ថវៈរបស់អ្នក ជាអ្វី? (គូសតែមួយ)

Question Title

* 17. តើប្រាក់ចំណូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក សរុបទាំងអស់ មុនកាត់ពន្ធ ចំនួនប៉ុន្មាន នៅឆ្នាំកន្លងទៅ?

Question Title

* 18. តើអ្នកមានភាពពិការ អ្វីមួយឬទេ?

Question Title

* 19. តើមានអ្វីផ្សេងទៀត ដែលអ្នកចង់ប្រាប់យើង អំពីសេវាដែលយើងផ្ដល់ ឬទេ?

 
100% of survey complete.

T