Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Goedkeuring jaarverslag/jaarrekening 2019

Onze penningmeester Raymond Perennet heeft met boekhouder Boutkan de jaarrekening 2019 opgesteld en conform statuten de kascommissie verslag laten uitbrengen. De resultaten tref je in de bijlagen aan.

Als je vragen hebt over de jaarrekening of het verslag van de kascommissie, mail naar de penningmeester@jumpteam.nl. 

Stem dus voor de goedkeuring van de jaarrekening 2019. Het resultaat van de stemming zal tijdens aanstaande ALV bekrachtigd worden.

Bijlagen
1.   Jaarrekening 2019 
2.  Verslag Kascommissie m.b.t. jaarrekening 2019

Breng nu je stem uit

Question Title

* 2. Goedkeuring begroting 2020 

Door de Coronacrisis en de opgelegde overheidsbeperkingen op sportverenigingen, zal de begroting van Jumpteam er dit jaar anders uitzien.

De kantineomzet zal sterk verminderd zijn en ook moeilijk te voorspellen. Hetzelfde geldt voor het Watermanprogramma. Wel zullen we dit jaar meer onderhoudswerkzaamheden laten verrichten, zodat we straks optimaal van onze accommodatie kunnen genieten. Als 'bijzondere kosten' hebben we dit jaar de aanschaf en de inmiddels afgeleverde nieuwe reddingsboot opgenomen.

Inmiddels is Jeroen van Beuge aangesteld als de Corona Executive Officer, CEO :-). Hij zal erop toezien dat alles verloopt naar wens van de leden, binnen de Coronaregels en binnen onze huisregels. Zijn aanstelling geldt in ieder geval t/m oktober.

Als je vragen hebt over de begroting, mail je vraag naar penningmeester@jumpteam.nl.

Stem dus voor de goedkeuring van de begroting 2020. Het resultaat van de stemming zal tijdens aanstaande ALV bekrachtigd worden.

Bijlage
1.    Begroting 2020

Breng nu je stem uit

Question Title

* 3. Contributieverhoging om een "Accommodatiemanager" aan te stellen

De jaar-rond exploitatie en het groeiende aantal leden (1900+ ) maken dat de kantine exploitatie en het toezicht op onze accommodatie niet meer door een vrijwilliger of medewerker uitgevoerd kunnen worden. De druk en de aard van de werkzaamheden zijn te verschillend om door 1 persoon uitgevoerd te worden; daarnaast is een conciërge geen horecamedewerker en vice-versa.

Na raadpleging bij verschillende watersportverenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat Jumpteam een Accommodatie manager nodig heeft om toe te zien op onze accommodatie. De primaire taken zijn het openen en sluiten van het gebouw, het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden, het toezien dat huisregels nageleefd worden en dat het terras en de kantine opgeruimd zijn. De Accommodatie manager zou ook lichte kantine taken (koffie, tosti) kunnen verrichten wanneer de keuken gesloten is.

Omdat het doel nog steeds is om de exploitatie van de kantine `budget neutraal’ uit te voeren hopen wij zo met minder inspanning maar wel met de maximale openingstijden service aan de leden te kunnen aanbieden. Zonder hier het kostenplaatje bij uit het oog te verliezen..

Het kosten die gemoeid zijn met het aanstellen van een accommodatie manager voor 40 a 50 uur per week bedragen ongeveer € 30.000,- per jaar. De huidige begroting van Jumpteam laat het reserveren van deze extra kosten niet toe. Daarom is het nodig om de contributie volgend jaar (2021) te verhogen met € 25 voor een hoofdlidmaatschap.

Tegelijk zetten we een broodfonds op voor het afdekken van het risico van het in dienst nemen vast personeel. Hiervoor zal € 5,- per hoofdlidmaatschap of gezinslidmaatschap geïnd worden om het fonds geleidelijk  aan te vullen.

De contributies per jaar zullen per 2021 er als volgt uitzien:
•           Hoofdlidmaatschap: € 90,- + € 5,- deelname broodfonds
•           Gezinslidmaatschap: € 190,- + € 5,- deelname broodfonds
•           Jeugdlidmaatschap: € 50,-

Het alternatief, zonder Accommodatie manager, is de situatie zoals afgelopen winter. De kantineruimte kan alleen open wanneer de omzet de kosten van een horecamedewerker verantwoordt, dat wil zeggen alleen in het weekend. Ook blijven heel veel kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden liggen omdat het bestuur van de beschikbaarheid van vrijwilligers afhankelijk is.
Het toezien op de naleving van de huisregels is ook een belangrijk aandachtspunt van het bestuur zodat elk lid zich (sociaal) veilig en welkom voelt bij Jumpteam. Een Accommodatie manager kan leden aanspreken op hun gedrag zodat het voor iedereen fijn is bij Jump.

Helaas is contributieverhoging een noodzakelijke stap voor Jumpteam om een surfclub te blijven, d.w.z. open te zijn wanneer je op het water wil, en niet alleen als het mooi strandweer is.

Stem dus voor bovenstaande contributieverhoging. Het resultaat van de stemming zal tijdens aanstaande ALV bekrachtigd worden.

Bijlage
Job description "Accommodatie manager"

Breng nu je stem uit

Question Title

* 4. Aanpassing lockerreglement - Lockerreglement 5.0

Door de stijgende vraag naar een locker en de toename van het aantal leden, moet het lockerreglement meegroeien. De lockercommissie heeft in het nieuwe reglement de volgende aanpassingen doorgevoerd:

•           Onderverhuur van je locker is niet meer mogelijk, wel deelverhuur als je zelf gebruiker bent van je locker.
•           Het schenken van locker-uren is alleen mogelijk tussen medegebruikers van een locker. Schenken van uren aan andere leden wordt niet meer mogelijk.
•           Er kan max. 16 uren meegenomen worden naar het volgende jaar. Dit geld ook voor leden die nog geen beschikking hebben over een locker.
•           De gemaakte locker-uren dienen door leden zelf online ingediend te worden en worden door commissie-hoofden goedgekeurd.
•           Aanvullende regels voor de jeugd surfboardstalling en de tijdelijke stalling.

Stem dus voor goedkeuring van het nieuwe locker reglement. Het resultaat van de stemming zal tijdens aanstaande ALV, eventueel in aangepaste vorm, bekrachtigd worden.

Bijlagen
-        Locker reglement 5.0 (nieuw, ter goedkeuring)
-        Locker reglement 4.0 (huidig)

Breng nu je stem uit

Question Title

* 5. Jouw mening over het verplicht dragen van opvallend gekleurd hesje/vest + sticker op elk kitesurf-, windsurf-board of kano

Als grootste branding sportvereniging van Nederland en aangesloten bij het Watersportverbond staan wij vooraan bij het ontvangen van kritiek vanuit het publiek en de hulpdiensten. De gemeente Den Haag is door de tragische gebeurtenis van 11 mei nu meer attent dan ooit op de regels omtrent veiligheid op het water en de handhaving daarvan. Wij willen deze kritiek graag als advies gebruiken om de veiligheid en de verstandhouding met de KNRM en andere reddingsdiensten te verbeteren.

Het bestuur heeft n.a.v. bovenstaande de veiligheidscommissie gevraagd om advies voor maatregelen die de veiligheid en samenwerking met de lokale hulpdiensten kan verbeteren. In de bijlage zit een link naar het complete rapport van de veiligheidscommissie.

In het kort heeft het geleid tot twee nieuwe veiligheidsmaatregelen die wij zo snel mogelijk willen invoeren. Voor Jumpteam leden kitesurfers, windsurfers en kanoërs wordt het verplicht:

 1.        Varen met een opvallend gekleurd hesje of vest (bv. lycra), 
2.        Sticker op elk kitesurf-, windsurf-board of kano

In het rapport van de veiligheidscommissie wordt uitvoerig ingegaan op de voordelen van het varen met een opvallend gekleurd hesje of vest. Er zal nu gekeken worden, afhankelijk van model en sponsoring, hoe de hesjes of vesten ter beschikking van de leden gesteld kunnen worden (gratis of tegen vergoeding). De veiligheidscommissie onderstreept het belang van het voorzien van alle surfmateriaal van naam en telefoonnummer van de gebruiker en het direct actief aan de kustwacht melden van het verlies van materiaal op zee. Wij willen graag actief de KNRM ondersteunen door de sticker in te voeren en de opbrengst van de verkoop aan de KNRM te doneren. Stem voor bovenstaande nieuwe veiligheidsmaatregelen. Het resultaat van de peiling zal tijdens aanstaande ALV bekend gemaakt worden.

Bijlage 
1.    Advies veiligheidscommissie

Breng nu je stem uit:

0 of 5 answered
 

T