* 1. Magaca canuga:

* 4. Qoyskeyga wuxuu ka qeyb qaatay Kormeerida Dhaqdhaqaaqa Mashruuca “Bridge” inta lagu jiro sannad dugsiyeedka 2016-17?

* 5. Waxaan ka qeyb qaatay Tababarka Waxbarashada Waalidka Qoysaska Horay u socda ee ECEAP ay bixisay?

T