Szanowni Państwo,

pracujemy obecnie nad przygotowaniem nowego programu INTERREG dla granicy polsko-saksońskiej, z którego będą wspierane wspólne polsko-saksońskie przedsięwzięcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2021-2027.

Są już znane zasadnicze założenia Polityki Spójności Unii Europejskiej, w tym EWT (Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz; Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności; Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego).
Jednym z nich jest koncentracja tematyczna. Oznacza ona, że programy powinny koncentrować się na ograniczonej liczbie zagadnień kluczowych dla obszaru danego programu.

Funkcjonując w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej znają Państwo najlepiej ten region oraz jego potrzeby i wyzwania, które najkorzystniej jest podejmować we współpracy transgranicznej, tzn. z partnerami z drugiej strony granicy.

Aby poprawnie określić priorytety Programu i uwzględnić identyfikowane przez Państwa potrzeby, uprzejmie prosimy o przekazanie oczekiwań co do tematyki projektów realizowanych we współpracy transgranicznej po roku 2021 poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Otrzymane informacje weźmiemy pod uwagę przy ustalaniu zakresu przyszłego programu, przy uwzględnieniu celów Polityki Spójności i celów EWT określonych w przepisach wspólnotowych.

Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie i przesłanie kwestionariusza do dnia 30.09.2019 roku.

Ankieta jest anonimowa.

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w określeniu przyszłych priorytetów programu.

Z poważaniem
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 we współpracy z polskim Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) oraz Saksońskim Ministerstwem Środowiska i Rolnictwa (Instytucją Krajową).

Question Title

* 1. Proszę o wskazanie rodzaju instytucji , którą Państwo reprezentujecie:

Question Title

* 2. Czy dotychczas realizowali Państwo projekty we współpracy z partnerem/partnerami z Niemiec?

Question Title

* 3. Prosimy o określenie, na ile potrzebne i zasadne jest wsparcie w ramach polsko-saksońskiego programu współpracy transgranicznej działań w niżej wymienionych obszarach tematycznych. Odpowiadają one celom Polityki Spójności UE. Wyboru należy dokonać poprzez wstawienie znaku „x” przy poszczególnych zagadnieniach (opracowanych na podstawie proponowanych zakresów interwencji). Prosimy o wskazanie od 5 do 10 takich zagadnień.

Prosimy aby mieli Państwo na uwadze, że wszystkie zagadnienia dotyczą działań realizowanych transgranicznie. Projekty wdrażane w ramach któregokolwiek z wymienionych celów powinny jednocześnie odpowiadać na wspólne wyzwanie dla obszaru wsparcia, np. przyczyniać się do redukcji istniejących barier współpracy pomiędzy obu częściami obszaru wsparcia, bądź też deficytów wynikających z peryferyjnego położenia.

Cele Polityki Spójności:

Cel 1: Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej (tematy 1.1-1.8)
Cel 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem (tematy 2.1-2.13)
Cel 3: Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych (tematy 3.1-3.9)
Cel 4: Europa o silniejszym wymiarze społecznym poprzez wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych (tematy 4.1-4.10)
Cel 5: Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych (tematy 5.1-5.4)
Cel INTERREG: Lepsze zarządzanie INTERREG

Question Title

* 4. Jakiego rodzaju zagadnienia w ramach poszczególnych celów Polityki Spójności uważają Państwo za szczególnie ważne? Proszę o wybranie od jednego do czterech zagadnień, które w Państwa opinii powinny być w szczególny sposób wspierane w ramach projektów w nowym programie polsko-saksońskim w latach 2021-2027, poprzez wpisanie ich numerów (np. 1.3, 2.4 itd.)

Question Title

* 6. Jeśli TAK, na jakie wspólne wyzwanie dla pogranicza polsko-saksońskiego i za pomocą jakich działań chcieliby Państwo odpowiedzieć w ramach swego przyszłego projektu?

Question Title

* 7. Jeśli NIE – prosimy o krótkie uzasadnienie

Question Title

* 8. Prosimy o podanie nazwy powiatu,  w którym zlokalizowana jest Państwa instytucja.

T