Anketa o študijskem programu in perspektivah

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega,
Zelo smo zadovoljni, da si končal/a študij etnologije in kulturne antropologije na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Verjamemo, da se boš svojih študentskih dni z veseljem spominjal/a v prihodnosti, predvsem pa, da boš znanje, pridobljeno v času študija, uporabil v svoje in splošno družbeno dobro.
Nič pa ni tako dobro, da ne bi moglo biti še bolje, zato te prosimo, da izpolniš anketo, s katero nas zanima tvoje mnenje o celotnem študijskem programu, prav tako pa nas zanima tvoja nadaljnja kariera. Tvoji odgovori nam bodo pomagali pri sprotnem prilagajanju vsebin naših programov in pri njihovih načrtovanih spremembah. Hvaležni ti bomo mi in študentje, ki še prihajajo.

Question Title

* 2. Spol

Question Title

* 3. Podatki o vpisu in končanju študija

Question Title

* 4. V kolikšni meri je študijski proces na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo izpolnil tvoja pričakovanja glede na navedene dejavnosti

  Nisem zadovoljen Lahko bi bilo bolje Sem zadovoljna Sem zelo zadovoljen Sem navdušena
Splošno znanje in razgledanost
Zmožnost pisanja
Komunikacijske veščine
Delo z ljudmi
Prijavljanje in vodenje projektov
Administrativno delo
Delo v kulturi
Usposobljenost za raziskovalno delo
Prepoznavanje zaposlitvenih možnosti in podajanje zaposlitvenih zamisli
Vodenje delovnih procesov v organizacijah
Željo po dodatnem, vseživljenjskem izobraževanju
Medkulturno komunikacijo
Razvojno delo
Delo v medijih in pri odnosih z javnostmi
Podjetništvo in samozaposlovanje
Zagovorništvo in delo v nevladnih organizacijah
Varovanje in upravljanje dediščine
Terensko delo
Iskanje virov in literature
Poznavanje in razumevanje domačega okolja
Poznavanje in razumevanje življenja v sosednjih državah in Evropi
Poznavanje in razumevanje življenja po svetu
Delo z mladimi (npr. v krožkih ali pri obšolskih dejavnostih)
Poznavanje zgodovine vede
Poznavanje in razumevanje teorij
Obvladovanje metodološkega aparata (metod in tehnik)
Poznavanje slovenske ljudske kulture in načinov življenja
Poznavanje evropskih kultur in načinov življenja
Poznavanje svetovnih kultur in načinov življenja
Poznavanje specifičnih disciplinarnih področij

Question Title

* 5. V spodnji tabeli prosimo oceni pridobljena znanja, vednost, veščine, spretnosti in zmožnosti, ki si jih pridobil med študijem. Tokrat uporabi ocene od 1 do 5.

  1 2 3 4 5
Analiziranje in kritično vrednotenje pojavov in procesov v družbi
Načrtovanje in izvajanje dejavnosti v zvezi s kulturo in načinom življenja
Sodelovanje pri svetovanju in razvoju v kulturi
Animacija in mentorsko delo z različnimi ciljnimi skupinami
Prepoznavanje in razumevanje simbolov
Sodelovanje pri evalvaciji projektov in okoliščin na terenu
Razvijanje in načrtovanje strategij za doseganje ciljev strokovnega dela
Prepoznavanje kolektivnih identitet in individualnih identifikacij
Spodbujanje poklicnega razvoja na svojem področju
Pisanje projektov in poročil
Praktična uporab etnografske metode
Uporaba arhivskih virov v nemškem, madžarskem ali italijanskem jeziku
Sposobnost prepoznavanja potreb različnih ciljnih skupin in sodelovanje pri odpravljanju težav
Praktično delo s tujci
Zmožnost razumevanja drugačnih navad in vrednot
Organizacija projektnega dela na terenu
Usposobljenost za prepoznavanje kulturnih specifik in podrobnosti
Aplikacija izsledkov raziskav pri reševanju konkretnih problemov
Usposobljenost za raziskovanje problematike vsakdanjega življenja
Usposobljenost za izvajanje ali vodenje raziskovalnih projektov
Zmožnost primerjanja sodobnih in preteklih, domačih in tujih navad
Pridobivanje, uporaba in predstavitev avdio-vizualnega gradiva
Delo s strankami
Delo v mednarodnem okolju (mednarodni stiki)
Sodelovanje v skupinah in načrtovanje skupinskega dela
Vodenje akcijsko-raziskovalnih in drugih inovacijskih projektov s področja kulture
Vodenje dela in poslovanja institucij, centrov in ad-hoc ekip
Izvajanje ekspertiz v zvezi z migracijsko politiko
Sposobnosti analize in sinteze
Analiziranje interesov in potreb po prenosu znanja s področja stroke
Artikulacija in zmožnost javnega posredovanja svojega znanja
Zmožnost samostojnega delovanja in odločanja
Vodenje prostovoljnega dela, društev, projektov in programov na področju kulture in prostega časa
Razumevanje procesov družbenih sprememb v času
Reševanje problemov
Posredovanje znanj s področja stroke ter njihova premišljena uporaba v praksi
Uporaba dokumentacijskih tehnik

Question Title

* 6. Katera disciplinarna področja (predmeti) so bila zate pri študiju najpomembnejša in katera si morebiti med študijem pogrešal/a?

Question Title

* 7. Kaj si najbolj pogrešal/a pri vsebinah in načinih poučevanja na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo? Ali so bile obremenitve med študijem ustrezno razporejene? Kaj bi spremenil/a?

Question Title

* 8. Če bi imel/a še enkrat možnost študirati, bi ponovno vpisal/a etnologijo in kulturno antropologijo ali raje nekaj drugega?

T