Wprowadzenie

Niniejsze badanie jest częścią projektu SMART-WaterDomain*, w którym współpracują zespoły z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Litwy i Japonii. Celem tego badania jest zidentyfikowanie praktyk związanych z ponownym wykorzystaniem wody oraz zidentyfikowanie możliwych wyzwań dotyczących gospodarowania zasobami wody. Grupą docelową badania są przedsiębiorstwa i organizacje publiczne wykorzystujące wodę, które prowadzą działalność w wyżej wymienionych krajach. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety, co zajmie od 10 do 15 minut. Zostaną Państwo poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące informacji na temat zużycia wody w przedsiębiorstwie, ponownego wykorzystania wody i zarządzania nią, a także o wskazanie ewentualnych barier dla ponownego wykorzystania wody.

Bardzo prosimy o wypełnienie kwestionariusza w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zaproszenia. 

W przypadku trudności technicznych lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pytań zawartych w kwestionariuszu, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na następujące adres e-mail: swd@upwr.edu.pl lub tbkalinowski@uni.lodz.pl.

O badaniu:
Celem projektu SMART-WaterDomain jest opracowanie cyfrowych narzędzi służących wspomaganiu decyzji dotyczących m.in.: pomiaru zużycia wody, wytwarzania ścieków oraz ponownego wykorzystania wody. Narzędzia będą dedykowane przedsiębiorstwom oraz organizacjom użyteczności publicznej (również tym, które już  wykorzystują zamknięty obieg wody lub planują jego wdrożenie). Wypracowane rezultaty  odpowiadają na  europejskie i globalne potrzeby dotyczące dostępności wody w środowisku naturalnym oraz służące  zwiększeniu poziomu ponownego wykorzystania wody i zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

Projekt SMART-WaterDomain przyczyni się do wspierania zrównoważonej gospodarki wodnej poprzez współpracę wielu partnerów w zakresie inteligentnej gospodarki wodnej i będzie zgodny z przyjętą w 2015 roku Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wyniki projektu pomogą zarówno przedsiębiorstwom, jak i organizacjom sektora publicznego lepiej zrozumieć wpływ zużycia wody na środowisko oraz wskażą możliwości i wyzwania związane z gospodarką wodną.

Co to jest ponowne wykorzystanie wody?
Ściekami określa się wody zużyte przede wszystkim na cele bytowe ale również przemysłowe; wody zużywane w rolnictwie, ogrodnictwie i akwakulturze. Rolnictwo, przemysł i gospodarstwa domowe odprowadzają  ścieki w różnych ilościach i o różnej jakości, z różnymi wskaźnikami zanieczyszczenia.
W projekcie SMART-WaterDomain, ponowne wykorzystanie ścieków dotyczy działalności przemysłowej i może być realizowane poprzez systemy wewnętrzne  (ponowne wykorzystanie lub recykling in situ), albo pozyskiwanie uzdatnionej wody od organizacji zewnętrznych, takich jak przedsiębiorstwa komunalne (ponowne wykorzystanie ex situ).

*Pełna nazwa projektu: Framework for Organisational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities. SMARTWater Domain jest to konsorcjum Instytutu Zintegrowanego Zarządzania Strumieniami Materiałów i Zasobami Uniwesytetu Narodów Zjednoczonych (UNU-FLORES - Niemcy); Politechniki Drezdeńskiej (TUD - Niemcy), CzechGlobe (Czechy); Instytutu Zaawansowanych Studiów nad Zrównoważonym Rozwojem Uniwesytetu Narodów Zjednoczonych (UNU-IAS - Japonia); Centrum Badań Przyrody Litwy (Litwa); Instytut Ekologii Lasu Słowackiej Akademii Nauk (IFE SAS - Słowacja); Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polska); Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) oraz Instytut Ochrony Środowiska,(Słowacja).

Question Title

* 1. Anonimowość uczestników będzie zapewniona przez cały czas trwania badania oraz analizy wyników. Wszystkie zebrane dane osobowe i nazwy firm będą ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Wszystkie dane będą przechowywane w bezpieczny sposób w formie elektronicznej.

Wypełniając tę ankietę, akceptują Państwo warunki uczestnictwa w tym badaniu.

Question Title

* 2. Czy chcieliby Państwo otrzymać raport z wynikami badania?

Question Title

* 3. Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w dalszych badaniach związanych z projektem?

Question Title

* 4. Czy chcieliby Państwo otrzymywać informacje o projekcie SMART-WaterDomain (np. aktualności, newsletter, etc.)?

Question Title

* 5. Jeśli odpowiedzieli Państwo "Tak" na którekolwiek z powyższych pytań, proszę o podanie adresu e-mail.

T