Тази анкета се състои от 10 въпроса, чието попълване отнема средно 8 минути.

Тази анкета е част от проучване на разминаването между нуждите на бизнеса и уменията на работещите в ЕС, поръчано от Европейския икономически и социален комитет. В широк смисъл, несъответствията в уменията (т. нар. "skills mismatch") отразяват разминаването между това, от което се нуждае Вашата компания и това, което предлагат Вашите настоящи и потенциални служители по отношение на образование, квалификация и умения. Проучването е анонимно.

* 2. Колко души работят във Вашата компания?

* 3. В каква степен следните твърдения са ВАЛИДНИ ИЛИ НЕ по отношение на Вашата компания?

  Не знам 0 (Не е валидно) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Валидно е)
Трудно е да намерим нужните ни служители
Хората, които интервюираме, нямат подходящата квалификация, образование или умения
Налага се допълнително да обучаваме служителите си
Очакваме намирането на подходящи кадри да стане по-трудно
Намирането на подходящи кадри беше по-лесно в предишни периоди

* 4. Каква част от Вашите служители е трябвало да преминат през обучение след като са започнали работа при Вас?

* 5. Според Вас до каква степен различните възрастови групи са изложени на риска от разминаване между техните умения и нуждите на бизнеса като цяло?

  Не знам 0 (не са уязвими) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (силно уязвими)
под 24 години
24-39 години
40-54 години
55-65 години
над 65 години

* 6. Колко време обикновено Ви е необходимо, за да намерите подходящ служител?

  до 30 дни 31-60 дни 61-90 дни над 90 дни Не знам/Не е приложимо
Машинни оператори и монтажници
Строители, квалифицирани работници и занаятчии
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Помощен административен персонал
Техници и приложни специалисти
Специалисти (природни и технически науки, образование, здравеопазване, юристи, ИКТ и др.
)
Ръководители
Професии, неизискващи специална квалификация

* 7. Кои конкретни длъжности във Вашата компания са най-трудни за запълване? Моля посочете до 5 длъжности, използвайки текстовите полета отдолу.

* 8. Каква мислите е значимостта на следните фактори, предизвикващи разминаване между търсенето и предлагането на труд?

  Не знам 0 (не е от значение) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (от голямо значение е)
Ниско качество на средното образование
Ниско качество на висшето образование
Ниска мобилност на работниците между региони, държави и професии
Наемането и съкращаването на работници е много трудно
Ниско качество на услугите на бюрата по труда
Недостатъчни традиции в ученето през целия живот и (пре)квалификацията
Развитието на технологиите
Стриктни механизми за определяне на заплащането

* 9. Отдолу са изброени някои от най-разпространените негативни ефекти от разминаването между нуждите на бизнеса и уменията на работната сила. Как бихте ги оценили по отношение на Вашата компания?

  Не знам 0 (определено не) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (определено да)
Ограничава плановете ни за разрастване
Забавя иновациите
Налага допълнителни разходи за обучение на служителите
Намалява конкурентоспособността ни
Забавя наемането на повече служители
Принуждава ни да търсим автоматизация на производството

T