Super Cool HNL Shirts!

What size shirt do you wear?

Question Title

* 1. What size shirt do you wear?

T