1. Default Section

1. Vấn đề gì quan trọng nhất mà quý vị muốn vị Cảnh sát Trưởng giải quyết ngay trong năm đầu tiên của chức vụ?

2. Những kinh nghiệm và thành tích gì vị tân Cảnh sát Trưởng cần có cho chức vụ của mình?

3. Những kỹ năng và đặc tính gì quan trọng nhất để một vị Cảnh sát Trưởng thành công ở San José?

4. Còn vấn đề gì quý vị muốn các vị ứng viên cần phải biết về Thành phố mà họ không cần thiết phải lên mạng tìm kiếm hoặc phải đi khảo sát khắp Thành phố mới biết được?

T