มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย
การแสดงความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561

เกี่ยวกับแบบสำรวจ 
แบบสำรวจออนไลน์นี้ ท่านสามารถนำส่งข้อเสนอคิดเห็นสำหรับมาตรฐาน RSPO สำหรับการรับรองเกษตรกรรายย่อย ต้องแน่ใจว่าเวปเบราซ์เซอร์ของท่านได้ยอมรับการดำเนินการของคุ้กกี้ (Cookies) ก่อนที่จะเริ่มทำแบบสำรวจ

แบบสำรวจนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

   1.เกี่ยวกับท่าน (ซึ่งจะบังคับให้ตอบ)
   2.คำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้มาตรฐานเกษตรกรรายย่อยและหน่วยขอการรับรอง
   3.คำถามเกี่ยวกับหลักการและเกณฑ์กำหนด รวมถึงตัวที่วัด
   4.คำถามเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระดับของการประเมิน และการตรวจสอบยืนยัน เครดิตของเกษตรกรรายย่อยและความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ
   5.การแสดงความคิดเห็นทั่วไป


กรุณาทำส่วนที่ 1 (เกี่ยวกับท่าน)  ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะดำเนินการแสดงความคิดเห็นในส่วนอื่นๆ ถัดไป

ถ้าท่านได้ออกจากแบบสำรวจก่อนดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้กดปุ่ม “ถัดไป” ในหน้าสุดท้ายที่ท่านได้ดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการบันทึกขอ้มูลของท่าน

 
ข้อควรทราบ : ท่านจะต้องกดปุ่ม “นำส่งแบบสำรวจ” ในส่วนสุดท้ายของส่วนที่ 5 เพื่อส่งข้อเสนอแนะของท่าน


                ขอบคุณสำหรับการส่งข้อคิดเห็น ทุกเสียงของท่านมีความสำคัญ

T