Chương Trình Dịch vụ Sức khỏe Học đường (School Health Services Program, SHSP) cam kết đem lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe học đường chất lượng cao cho con quý vị trong suốt thời gian tại trường. Vui lòng dành ra một ít thời gian để hoàn tất khảo sát này. Phản hồi và nhận xét quý vị cung cấp sẽ được vô cùng hoan nghênh và sẽ được bảo mật.  

T