• English
 • Español
 • Oromoo
 • Soomaali
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • العربية
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • ខ្មែរ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어
Privacy Notice:
Information provided in this survey is considered a public record and may be subject to public disclosure. For more information, see the Public Records Act, RCW Chapter 42.56. To learn more about how we manage your information, see our Privacy Statement
 
Please complete the short questionnaire below. Before completing the form, please check if you live in an eligible property. If you need a replacement card, please call or text (206)256-6722 or email ORCAOpportunity@seattle.gov. 

Question Title

* 1. Tên đầy đủ của quý vị là gì?

Question Title

* 2. What is your t-code? (It's on your rent statement)

Question Title

* 3. Địa chỉ của quý vị là gì?

Question Title

* 4. Quý vị hiện có đang tham gia chương trình Thẻ Sử Dụng Phương Tiện Giao Thông Công Cộng của SHA (SHA Transit Pass) không? (tức là hiện tại quý vị có nhận được thẻ ORCA miễn phí từ SHA không?)

Question Title

* 6. Ngày tháng năm sinh của quý vị là gì?

Ngày

Question Title

* 7. Chủng tộc hoặc dân tộc của quý vị là gì? Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời phù hợp.

Question Title

* 8. Ngôn ngữ mà quý vị muốn dùng để giao tiếp là gì?

Question Title

* 9. Quý vị biết đến chương trình này bằng cách nào? (Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp)

Question Title

* 10. Cách tốt nhất để chúng tôi liên lạc với quý vị là gì? Xin lưu ý: thông tin liên lạc của quý vị sẽ không được chia sẻ nếu không có sự cho phép của quý vị. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xác nhận tính đủ điều kiện của quý vị, cho quý vị biết về các cập nhật hoặc thay đổi về chương trình, hoặc gửi khảo sát trong tương lai về cách thức hoạt động của chương trình.

T