• English
 • Español
 • Oromoo
 • Soomaali
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • العربية
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • ខ្មែរ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어
Privacy Notice:
Information provided in this survey is considered a public record and may be subject to public disclosure. For more information, see the Public Records Act, RCW Chapter 42.56. To learn more about how we manage your information, see our Privacy Statement
 
Please complete the short questionnaire below. Before completing the form, please check if you live in an eligible property. If you need a replacement card, please call or text (206)256-6722 or email ORCAOpportunity@seattle.gov. 

Question Title

* 1. Ano ang iyong pangalan?

Question Title

* 2. What is your t-code? (It's on your rent statement)

Question Title

* 3. Ano ang inyong address?

Question Title

* 4. Ikaw ba ay kasalukuyang kasali sa programa ng SHA Transit Pass? (ibig sabihin Ikaw ba ay kasalukuyang nakakatanggap ng libreng ORCA card mula sa SHA?)

Question Title

* 6. Ano ang petsa ng inyong kapanganakan?

Petsa

Question Title

* 7. Ano ang inyong lahi o etnisidad? Piliin lahat ng naaangkop.

Question Title

* 8. Ano ang inyong mas nais na wika para sa komunikasyon?

Question Title

* 9. Papaano niyo nalaman ang tungkol sa programa na ito? Piliin ang lahat ng naangkop

Question Title

* 10. Ano ang pinakamainam na paraan upang kayo ay makontak? Paalala: ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan ay hindi ibabahagi nang wala ang inyong pahintulot. Aming gagamitin ito upang kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat, ipaalam sa inyo ang tungkol sa mga pag-update o pagbabago sa programa, o magpadala ng isang pagsisiyasat sa hinaharap tungkol sa kung paano gumagana ang programa.

T