• English
 • Español
 • Oromoo
 • Soomaali
 • Tagalog
 • Tiếng Việt
 • Русский
 • العربية
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • ខ្មែរ
 • 中文(简体)
 • 中文(繁體)
 • 한국어
Privacy Notice:
Information provided in this survey is considered a public record and may be subject to public disclosure. For more information, see the Public Records Act, RCW Chapter 42.56. To learn more about how we manage your information, see our Privacy Statement
 
Please complete the short questionnaire below. Before completing the form, please check if you live in an eligible property. If you need a replacement card, please call or text (206)256-6722 or email ORCAOpportunity@seattle.gov. 

Question Title

* 1. Maqaan kee eenu?

Question Title

* 2. What is your t-code? (It's on your rent statement)

Question Title

* 3. Teessoon keessan maali?

Question Title

* 4. Yeroo ammaa kana sagantaa SHA Transit Pass irratti hirmaataa jirtuu? (jechuunis Yeroo ammaa kaardii ORCA bilisaa SHA irraa argattu?)

Question Title

* 6. Guyyaan dhaloota keetii maali?

Date

Question Title

* 7. Sanyii ykn gosti kee maali? Kanneen hojiirra oolan hunda filadhu.

Question Title

* 8. Afaan walqunnamtiif filattan maali?

Question Title

* 9. Waa'ee sagantaa kanaa akkamitti dhageessanii? Kanneen hojiirra oolan hunda filadhaa

Question Title

* 10. Karaan irra dansaan nuti isin qunnamuu dandeenyu maali? Maaloo Hubadhaa: odeeffannoon quunnamtii keessan hayyama keessan malee hin qoodamu. Kanas ulaagaa guutuu mirkaneessuuf, waa’ee fooyya’iinsa ykn jijjiirama sagantichaa si beeksisuuf, ykn qorannoo gara fuula duraatti waa’ee akkaataa sagantichi itti hojjatu erguuf ni fayyadamna.

T