KẾT HOẠCH KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ ĐỊA PHƯƠNG (LCAP)
 
Tiểu Bang California yêu cầu rằng học khu quận phát triển một Kế Hoạch Kiểm Soát Nhiệm Kỳ Địa Phương (LCAP). LCAP là một thành phần quan trọng của Công Thức Kiểm Soát Kinh Phí Địa Phương (LCFF) mà yêu cầu học khu quận thu thập các ý kiến từ học sinh, giáo viên, phụ huynh, thành viên cộng đồng, và các cơ quan công cộng để xác định các mục tiêu, hành động, và ưu tiên ngân sách cho học khu quận. Dữ liệu từ Bản Điều Khiển California cần phải được sử dụng để xác định ưu tiên ngân sách mà dựa trên Tám Sự Ưu Tiên của Tiểu Bang. Những khu vực này là:


1. Cung cấp tất cả học sinh tiếp cận giáo viên có đầy đù kinh nghiệm, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước, và các cơ sở an toàn.


2. Thực hiện các tiêu chuẩn học tập của California, bao gồm các Tiêu chuẩn Common Core của Tiểu Bang cho môn học nghệ thuật ngôn ngữ Tiếng Anh và toán, Tiêu Chuẩn Khoa Học Thế Hệ Kế Tiếp, khoa học xã hội lịch sử, nghệ thuật thị giác và biểu diễn, tiêu chuẩn giáo dục y tế và thể chất. 


3. Sự tham gia của phụ huynh, như thế cộng đồng địa phương tham gia vào quá trình quyết định và các chương trình giáo dục của học sinh.

 
4. Cải thiện thành tích học sinh và kết quả cùng nhiều biện pháp, bao gồm điểm thi, trình độ tiếng Anh và chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp.

 
5. Hỗ trợ sự tham gia của học sinh, bao gồm cả việc học sinh đi học thường xuyên hoặc vắng mặt kinh niên.

 
6. Làm nổi bực không khí học tập và nối kết thông qua các yếu tố, chẳng hạn như việc đình chỉ và đuổi học và những phương tiện được xác định tại địa phương khác. 

 
7. Đảm bảo tất cả học sinh đã truy cập vào các lớp học mà chuẩn bị họ cho đại học và nghề nghiệp, bất kể những trường học họ đã tham dự hoặc nơi họ sinh sống.

 
8. Đo lường kết quả học tập quan trọng khác liên quan đến các lĩnh vực cần thiết của nghiên cứu, bao gồm vật chất.

Xin vui lòng bỏ chút thời giờ để cho biết ý kiến của quý vị cho quá trình quan trọng này.

Question Title

* 1. Xin vui lòng cho biết trường học nào liên quan đến quý vị. Quý vị có thể lựa chọn nhiều hơn một.

Question Title

* 2. Con của tôi...( chọn bất kỳ và tất cả những gì áp dụng)

Nhận thức hiện tại và gợi ý
Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về điều kiện hiện tại ở trường của bạn và góp ý kiến để cải thiện.

Question Title

* 3. Học sinh đạt được bằng chứng là điểm kiểm tra tốt, đại học và sẵn sàng nghề nghiệp, nâng cao tiếng Anh cho người học ngôn ngữ, vv

Question Title

* 4. Học khu SGUSD có thể thực hiện những điều gì để cải thiện thành tích học tập của học sinh?

Question Title

* 5. Học sinh tại các trường học trong học khu có tỷ lệ tham gia đi học điều đặn.

Question Title

* 6. Học khu SGUSD có thể cải thiện việc học sinh đi học điều đặn như thế nào?

Question Title

* 7. Học sinh trong học khu có tỷ lệ tốt nghiệp cao và tỷ lệ học sinh bỏ học thấp.  

Question Title

* 8. Học khu SGUSD có thể giúp đỡ nhiều học sinh tốt nghiệp như thế nào?

Question Title

* 9. Tất cả các trường học của chúng tôi khuyến khích phụ huynh tham gia vào các hoạt động của trường.Nuestras escuelas fomentan la participación y colaboración de los padres.

Question Title

* 10. Học khu SGUSD giúp đỡ phụ huynh tham gia vào các hoạt động trường học như thế nào?

Question Title

* 11. Trường học của chúng tôi duy trì một môi trường tích cực bằng chứng là sự an toàn của học sinh, gắn kết với trường, và giảm án việc đình chỉ và đuổi học.

Question Title

* 12. Học khu SGUSD có thể giúp đỡ sự an toàn của học sinh và kết nói với trường học như thế nào?

Question Title

* 13. Trường chúng tôi tuyển dụng giáo viên có trình độ học vấn cao bằng chứng là giáo viên có bằng giảng dạy thích hợp cho nhiệm vụ của mình.

Question Title

* 14. Học khu SGUSD có thể tuyển dụng giáo viên có yêu cầu cao như thế nào?

Question Title

* 15. Tất cả trường học trong học khu đảm bảo rằng học sinh có khả năng truy cập vào các tài liệu giảng dạy, bao gồm cả công nghệ máy tính.

Question Title

* 16. Học khu SGUSD có thể cung cấp cho học sinh truy cập vào các tài liệu và công nghệ máy tính như thế nào?

Question Title

* 17. Thiết bị trường học của chúng tôi đạt được tình trạng tốt.

Question Title

* 18. Học khu SGUSD có thể cải thiện thiết bị trường học một cách tốt nhất như thế nào?

Question Title

* 19. Tất cả trường học của chúng tôi điều thực hiện Tiêu Chuẩn Giảng Dạy Common Core của Tiểu Bang.

Question Title

* 20. Học khu SGUSD có thể thực hiện tốt Tiêu Chuẩn Giảng Dạy Common Core của Tiểu Bang như thế nào?

Question Title

* 21. Trường học của chúng tôi đảm bảo học sinh truy cập vào các môn học core mà chuẩn bị cho họ tốt nghiệp trường trung học (ví dụ như, Tiếng Anh, toán, khoa học xã hội, khoa học, mỹ thuật, thể dục, và giáo dục đào tạo nghề nghiệp/công nghệ).

Question Title

* 22. Học khu SGUSD có thể cung cấp tốt cho học sinh quyền truy cập vào các môn học core như thế nào?

Question Title

* 23. Xin vui lòng sắp xếp theo thứ tự từ ưu tiên hàng đầu (#1) đến ưu tiên thấp nhất của bạn.

T