Maligayang bati!

 
11% of survey complete.

Sa pag-abroba ng botante sa mga pagbabago sa sistema ng buwis sa San Francisco na nagka-bisa ng taong ito, ang Office of Economic Workforce Development (OEWD), ang Office of the Treasurer and Tax Collector (TTX), at ang Office of Small Business (OSB) ay naglunsad ng isang kampanya ng pag-abot sa komunidad (outreach) upang ipabatid sa mga negosyante ang tungkol sa mga pagbabago sa istraktura ng buwis ng lungsod. Interesado kaming malaman mula sa inyo kung inyong napansin o lumahok sa alinmang mga aktibidad na ito.

Mangyari lamang na tulungan ang ating hinaharap na pag-abot sa komunidad sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito sa abot ng inyong makakaya. Ang inyong personal na impormasyon ay hindi ibabahagi o iuugnay sa inyong indibiduwal na mga sagot.

T