Phòng Giáo dục hạt Santa Clara đang làm việc với công ty tư vấn giáo dục Total School Solutions để xác định “Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt” được cung cấp trong môi trường ít hạn chế nhất (gọi tắt là LRE). Bản khảo sát này được thiết kế để thu thập ý kiến của quý vị về các yếu tố khác nhau mà góp phần vào các thành phần hiệu quả trong giáo dục hòa nhập tại các trường học và/hoặc các cơ sở giáo dục khác ở hạt Santa Clara. Chúng tôi quan tâm đến một loạt cách làm việc tốt nhất và chương trình/dịch vụ gương mẫu mà có thể được sao lại hoặc điều chỉnh dựa theo nhu cầu riêng của từng cơ quan giáo dục địa phương trong việc phục vụ học sinh bị khuyết tật. Chúng tôi cũng muốn xác định những yếu tố gây cản trở cho giáo dục hòa nhập.


T