Dân số  (Demographics)

Vui lòng hoàn thành một cuộc khảo sát riêng cho từng học sinh trong gia đình qúi vị.
Gia đình thân mến, (các) học sinh của qúi vị có thể đã tham gia sử dụng các công cụ trực tuyến i-Ready trong năm học 2020-2021. Vui lòng dành một chút thời gian để phản ánh về việc (các) học sinh của qúi vị có sử dụng chương trình này hay không và cung cấp cho chúng tôi phản hồi về trải nghiệm của qúi vị với i-Ready. Cảm ơn qúi vị.

Question Title

* 3. Đánh giá Chẩn đoán i-Ready nào mà học sinh của qúi vị đã thực hiện trong năm học này?

0 của 13 đã được trả lời
 

T