Question Title

* 1. รายละเอียดส่วนตัว/Personal Details

Question Title

* 2. อาชีพ/Occupation

Question Title

* 3. เลือกหัวข้อสัมมมาที่ท่านจะเข้าร่วม / Which seminar/workshop would you like to attend?

Question Title

* 4. การศึกษาปัจจุบันหรือวุฒิการศึกษาสูงสุด/Highest Education - Current Studies

Question Title

* 5. หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อและสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม/Interested in studying a UK Course

Question Title

* 6. สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ/Subjects

Question Title

* 7. ประเทศที่ท่านสนใจศึกษาต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 8. แรงจูงใจในการศึกษาต่อต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 9. ท่านได้รับข่าวสารของงานนี้จากแหล่งใดบ้าง (ตอบมากกาว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 10. บริติช เคานซิลจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดส่งรายละเอียดกิจกรรม บริการ และนิทรรศการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลไว้แล้วท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลนี้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลของเรา/British Council may want to use your information to send you details of British Council activities, services and events (including social events) which may be of interest to you.

กรุณายืนยัน หากท่านยินดีรับข่าวสารจากเราทางอีเมล/Please confirm if you are happy to receive any information news from British Council via e-mail

Question Title

* 11. กรุณายืนยัน หากท่านยินดีรับข่าวสารผ่านทาง SMS//Please confirm if you are happy to receive any information news from British Council via SMS

Question Title

* 12. บริติช เคานซิล อาจจะส่งข้อมูลข่าวสารให้ท่าน ในนามของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ตรงกับความสรใจของท่าน(โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสถาบันใด ๆ )

เราไม่สามารถสามารถส่งข้อมูลใดให้ท่านได้หากท่านไม่ยินยอม ท่านสามารถเลือกไม่เข้าร่วมหรือไม่ให้ข้อมูลส่วนใดก็ได้ ภายใต้กฏหมายการปกป้องข้อมูลแห่งสหราชอาณษจักร ท่านมีสิทธิที่จะขอสำเนาข้อมูลของท่านที่เราเก็บไว้โดยเราอาจจะเก็บค่าธรรมเนียม ท่านที่มีสิทธิที่จะขอเราแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลโปรดติดต่อที่สำนักงานบริติช เคานซิลที่ใกล้ท่านหรือติดต่อหน่วยงานการปกป้องข้อมูลที่ dataprotection@britishcouncil.org หรือดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเรา
 
ขอบคุณที่สละเวลากรอกแบบฟอร์ม
Thank you for taking the time to complete this registration
 

T