ਮਿਰਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਅਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ

Question Title

* 1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ:

Question Title

* 2.  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

Question Title

* 3. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ / ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਾਇਗਨੌਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

  ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ / ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ
ਹਾਂ,ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ।
ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ/ਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ (ਬੁਖਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ)

Question Title

* 4. ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ / ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ?

Question Title

* 5. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ / ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ?

Question Title

* 6. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ / ਜਾਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ?

ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ:
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਟਿਕ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

Question Title

* 7. ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ.

ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ...

  ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
ਘਬਰਾਹਟ ?
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ?
ਬੇਚੈਨੀ ?
ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ?
ਬੇਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ?

Question Title

* 8. ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?

  ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ
ਕੋਵਿਡ -19 ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੋਰਨਟਾਇਨ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਦੌਰੇ ਵਧਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਖਰਚੇ/ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਨੀਂਦ,ਕਸਰਤ, ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ)
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

Question Title

* 9. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

T