Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Feem nyuaj muaj nyob rau hauv Lub Nroog uas koj xav kom Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab no daws yog dab tsi?

Question Title

* 2. Cov teeb meem uas Lub Nroog ntsib thiab koj xav kom Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab no paub txog thiab nkag siab yog dab tsi?

Question Title

* 3. Yam ua tau zoo tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tau ua kom tshwm sim rau Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm txuas mus ntxiv tom ntej no yog dab tsi?

Question Title

* 4. Puas muaj yam twg ntxiv uas Tus Thawj Coj Hauv Lub Nroog yuav tau xav txog thaum xaiv Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm txuas mus ntxiv tom ntej no?

0 of 4 answered
 

T