Forskningsstudie: Relationer och kommunikation mellan ledare och idrottare

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta

1.   Vad handlar studien om och vad ber vi dig att göra?

Vi letar just nu efter  tränare som vill delta i vår forskningsstudie om relationen mellan idrottsutövare och tränare. Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen  mellan dig som tränare och med din/dina idrottare påverkar kvaliteten i er relation. Studien undersöker hur tränares och idrottares relationsstilar, kommunikation och samspel påverkar hur du som tränare mår och trivs när du coachar. 

Resultatet kan ha ett viktigt och praktiskt värde för din idrottsmiljö. Det kan även hjälpa oss i arbetet om hur vi kan stötta idrottare och tränare, samt ge värdefull information om hur vi skapar och bibehåller effektiva relationer mellan idrottare och tränare i framtiden. Varje deltagare kommer med sitt deltagande tillföra värdefull kunskap och bidra till idrottsforskningen. Studien är finansierad av Centrum för idrottsforskning (CIF) och genomförs i samarbete med Institutionen för psykologi och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

2.      Hur går studien till?

I ett första skede blir du tillfrågad om att lämna skriftligt samtycke till att delta i studien därefter ombeds du att fylla i ett frågeformulär på webben där du får svara vara på frågor gällande relationer och kommunikation mellan ledare och idrottare.  Frågeformuläret tar ungefär 10 minuter att fylla i. Du kommer att bli tilldelad en kod av oss, vilken du anger om du vill avbryta ditt deltagande. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien.

Dina svar kommer att behandlas anonymt. Insamlad data kommer att arkiveras och lagras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Du har rätt att få ett registerutdrag och rätt att få rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Inga risker finns med att delta i studien.

3.      Vad händer med mina uppgifter? 

Dina studiesvar sparas och lagras kodad. Enbart forskare från forskargruppen vid Umeå universitet kommer att ha tillgång till datat. Resultat från studien kan komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. Resultaten kommer då enbart att redovisas på gruppnivå (medelvärden) och inga individuella data kommer att presenteras. Persondata kommer inte att samlas in (t.ex. namn, adress, e-mail, telefonnummer, personnummer). Detta innebär att studien är anonym. Genom ett unikt studie –ID kan vi spåra dina data om du önskar att avbryta studien och få dina svar raderade.

4.      Hur får jag information om studiens resultat?

Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter som ofta går att få tillgång till via universitetsbiblioteket. Efter projektets genomförande har du möjlighet att få information om dina resultat genom att kontakta projektledaren Louise Davis: Louise.davis@umu.se

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig för studien är Umeå universitet. Ansvarig forskare är Louise Davis.

Kontaktuppgifter: Louise Davis, institutionen för psykologi, Umeå universitet 901 87 Umeå, Louise.davis@umu.se; +46907866771; 0766330650

Question Title

* 1. Om du samtycker till att delta i studien, välj ut en personlig kod och skriv in i rutan nedan. Koden kommer användas ifall du vill avbryta studien. Använd max 6 tecken.

0 of 16 answered
 

T