Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký sau đây để nhận thẻ ORCA miễn phí của quý vị. Nếu bạn đủ điều kiện, chúng tôi sẽ gửi thẻ qua đường bưu điện đến nơi làm việc của bạn.

Question Title

* 1. Họ tên

Question Title

* 2. Email của quý vị là gì?

Question Title

* 3. Số điện thoại của quý vị là gì?

Question Title

* 4. Quý vị làm việc ở đâu?

Question Title

* 5. Mức lương của quý vị là bao nhiêu (nếu quý vị là người lao động trong ngành có tiền boa, hãy tính cả tiền boa trung bình)

Question Title

* 6. Quý vị làm việc trung bình bao nhiêu giờ mỗi tuần?

Question Title

* 7. Ngôn ngữ chính hoặc ưu tiên của quý vị là gì?

Question Title

* 8. Sắc tộc hoặc Chủng tộc của quý vị là gì?

Question Title

* 9. Quý vị bao nhiêu tuổi?

Question Title

* 10. Quý vị xác định giới tính của mình là gì?

Question Title

* 11. Bao gồm cả bản thân, có bao nhiêu người sống trong hộ gia đình của quý vị?

Question Title

* 12. Thu nhập hàng năm của hộ gia đình của quý vị là bao nhiêu?

Question Title

* 13. Quý vị sống ở khu dân cư nào?

T