ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นจากท่าน
Thank you for filling in our survey.

แบบสอบถามนี้เปิดรับความเห็นจากท่านถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  โดยวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับ มกท. และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
This survey is valid until 30 November 2018. The questionnaires  intended to evaluate the inspection and certification services provided by ACT. The results of this survey will be used to help improve our services.

T