Question Title

* 1. ชื่อองค์กร

Question Title

* 2. ประเภทองค์กร

Question Title

* 3. จำนวนพนักงาน (คน)

Question Title

* 4. จำนวนพนักงานแบ่งตามกลุ่ม White Collar และ Blue Collar ในองค์กร

Question Title

* 5. สวัสดิการ / แหล่งเงินออมที่พนักงานสามารถใช้เป็นเงินออม

Question Title

* 6. จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในองค์กร (PVD) จำนวน (คน)

Question Title

* 7. ประเภทกองทุน

Question Title

* 8. จำนวนนโยบายกองทุน (นโยบาย)

Question Title

* 9. โปรดระบุนโยบาย อาทิ 1. นโยบายตราสารหนี้, 2. นโยบายตราสารทุน ฯลฯ

Question Title

* 10. จำนวนรูปแบบ (รูปแบบ)

Question Title

* 11. โปรดระบุรูปแบบ อาทิ 1. ตราสารหนี้ 100, 2. ตราสารหนี้ 80 ตราสารทุน 20 ฯลฯ

Question Title

* 12. ชื่อ - นามสกุล ผู้ประสานงาน

Question Title

* 13. ฝ่าย

Question Title

* 14. ตำแหน่ง

Question Title

* 15. เบอร์ออฟฟิศ

Question Title

* 16. เบอร์มือถือ

Question Title

* 17. อีเมล

Question Title

* 18. ข้อเสนอแนะ

0 of 18 answered
 

T