ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ

Η μεταρρύθμιση του πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ προωθείται από τον Ιανουάριο του 2012 με στόχο να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Η δέσμη μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την Οδηγία ΕΕ 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Απαντώντας σε μια σειρά προκλήσεων που προκάλεσε η μεταρρύθμιση του πλαισίου για τα κράτη μέλη σε ότι αφορά την ικανότητά τους να προσαρμοστούν ταχέως και αποτελεσματικά στο νέο καθεστώς και στην ανάγκη για νέες γνώσεις και δεξιότητες από βασικούς επαγγελματίες που συμμετέχουν στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε σύμπραξη με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , το Γραφείο Επιτρόπου προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υλοποιούν το διετές πρόγραμμα: «Εκπαίδευση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

 Στόχοι του προγράμματος είναι:
α) να αναπτύξει κοινό περιεχόμενο και υλικό κατάρτισης και ενημέρωσης για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
β) να παρέχει πρακτικά προσανατολισμένη κατάρτιση σε τρεις βασικές ομάδες στόχο: Υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, Δικαστές και Δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
γ) να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης και ενημέρωσης

 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις :
α) εκπαιδευτικά σεμινάρια για Υπεύθυνους προστασίας
δεδομένων, Δικαστές και Δικηγόρους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
β) διοργάνωση διακρατικής συνάντησης για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
γ) ανάπτυξη εγχειριδίου για Υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, Δικηγόρους και Δικαστές για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

 
Σκοπός της έρευνας είναι να γίνουν γνωστές οι συγκεκριμένες ανάγκες κάθε μίας από τις τρεις ομάδες-στόχο (Υπεύθυνοι επεξεργασίας προστασίας δεδομένων, Δικαστές και Εισαγγελείς, Επαγγελματίες νομικοί) ώστε να συμβάλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίων ενίσχυσης ικανοτήτων σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Question Title

* 1. Χώρα:

Question Title

* 2. Σε ποια ομάδα-στόχο ανήκετε:

Question Title

* 3. Ηλικία:

Question Title

* 4. Εργασιακή εμπειρία:

Question Title

* 5. Στην εργασία σας, έχετε εξετάσει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων; 

Question Title

* 6. Γνωρίζετε αν έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια εκπαίδευσης/κατάρτισης σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Question Title

* 7. Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό σεμινάριο;

Question Title

* 8. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι γνώσεις που χρειάζονται οι δικηγόροι / δικαστές/εισαγγελείς/υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων να λάβουν σχετικά με τη μεταρρύθμιση; (Βαθμολογήστε με 1-4, όπου 1 περισσότερο σημαντικό και 4 λιγότερο σημαντικό)

Question Title

* 9. Ποια επιπρόσθετα προσόντα/δεξιότητες είναι απαραίτητα για έναν  δικαστή/εισαγγελέα/επαγγελματία νομικό/ υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (επιλέγετε αναλόγως) για να διαχειριστεί αποτελεσματικά σχετικές υποθέσεις; (Βαθμολογήστε με 1-4, όπου 1 περισσότερο σημαντικό και 4 λιγότερο σημαντικό)

Question Title

* 10. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας, ο καλύτερος τρόπος για να αποκτηθούν αυτές οι γνώσεις/προσόντα; (Βαθμολογήστε με 1-4, όπου 1 περισσότερο σημαντικό και 4 λιγότερο σημαντικό)

Question Title

* 11. Γνωρίζετε τη διάκριση υπευθύνου και εκτελούντα την επεξεργασία;

Question Title

* 12. Γνωρίζετε τι σημαίνει «δικαίωμα στη λήθη» και πως αυτό εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα;

Question Title

* 13. Γνωρίζετε εάν και πότε πρέπει να προβείτε σε διαβούλευση με την αρμόδια Αρχή;

Question Title

* 14. Γνωρίζετε εάν και υπό ποιους όρους ο Νέος Κανονισμός εφαρμόζεται και εκτός  Ε.Ε.;

Question Title

* 15. Γνωρίζετε τους όρους «data protection by design» / «data protection by default»;

Question Title

* 16. Είστε εξοικειωμένοι με το τι πρέπει να περιλαμβάνει μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων ή επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα;

Question Title

* 17. Είστε εξοικειωμένοι με τις διατάξεις του Κανονισμού για τη δικαιοδοσία κατά τη δικαστική προστασία προσωπικών δεδομένων;

Question Title

* 18. Είστε εξοικειωμένοι με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορά παραβαίνει τις διατάξεις του Κανονισμού;

Question Title

* 19. Γνωρίζετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για να είναι κάποιος Υπεύθυνος προστασίας Δεδομένων;

Question Title

* 20. Ποιο θα ήταν το ιδανικό χρονικό πλαίσιο για αυτό το εργαστήριο; Παρακαλούμε δώστε μία απάντηση

Question Title

* 21. Σχόλια για την έρευνα

T