Poštovani,

Upitnik koji je pred Vama predstavlja spisak preporuka koje su, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, izneli učesnici javnih debata u okviru projekta „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“. Ovaj upitnik poslat je svim akterima koji učestvuju u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u gradovima u kojima se sprovodi projekat. U uslovima kada su resursi kojima raspolažemo ograničeni, smatramo da samo kroz kreiranje zajedničkih aktivnosti i međusobnu saradnju svih aktera možemo da ostvarimo održiv napredak.

Svrha ovog istraživanje je upravo da pruži podršku stvaranju partnerstva na lokalnom nivou. Cilj nam je da steknemo uvid u to koje promene treba preduzeti da bi se unapredilo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koje promene mogu da dovedu do najvećih efekata i u kojim domenima postoji spremnost svih aktera da se angažuju. Na taj način, ovi podaci poslužiće kao osnov za kreiranje aktivnosti budućih koalicija za unapređenje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, tako da ove aktivnosti budu što efektivnije i relevantne za sve aktere. Zato Vas pozivamo da popunite ovu anketu i tako podržite rad novoformiranih koalicija.

Vaš zadatak je, da kao osobe uključene u proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na osnovu ličnog iskustva procenite kako bi promene, odnosno aktivnosti koje su učesnici javnih debata predložili, uticale na zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Za popunjavanje ankete potrebno je da odvojite oko 15 minuta.

Ukoliko imate neke predloge ili pitanja u vezi sa anketom, ili načinom popunjavanja ankete, možete se obratiti na sledeći e-mail: info@researchandevaluation.net

Više informacija o projektu „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“ možete naći na internet adresi: http://fmi.rs

Question Title

* 1. Po vašem mišljenju, na koji način bi sledeće promene i aktivnosti uticale na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nema pogrešnih i tačnih odgovora na ove tvrdnje, već je cilj da date odgovor koji najbolje oslikava Vaše razumevanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Odgovor dajete tako što posle svake tvrdnje obeležite jedan od odgovora. Mogući odgovori su: negativno, nema uticaja, umereno pozitivno, pozitivno, veoma pozitivno. Važno je da uvek imate u vidu da procenjujete uticaj datih promena na zapošljavanje OSI.

Molimo Vas da odgovorite date za svaku tvrdnju, i da opciju „veoma pozitivno“ koristite samo kada mislite da je dato unapređenje ključno za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

  Negativno Nema uticaja Umereno pozitivno Pozitivno Veoma pozitivno
Povećanje podrške koje OSI imaju od svoje porodice za uključivanje u obrazovanje.
Povećanje motivisanosti OSI da koriste postojeće programe za unapređenje kompetencija.
Unapređenje procene radne sposobnosti tako da se vrši u realnoj ili improvizovanoj radnoj sredini.
Povećano prihvatanje OSI od strane zajednice u kojoj žive.
Unapređenje kompetencija OSI koje su atraktivne za tržište rada.
Povećanje vidljivosti problema sa kojima se OSI suočavaju u medijima.
Unapređenje međusobne saradnju organizacija OSI.
Smanjenje diskriminacije prema OSI u institucijama zdravstva.
Organizovanje aktivnosti usmerenih na smanjenje straha koje OSI imaju od uključivanja u tržište rada.
Unapređenje informisanosti OSI o zahtevima posla i uslovima rada.
Organizovanje programa za osnaživanje OSI (unapređenje samopouzdanja, nespecifičniih veština potrebnih za posao),
Veća podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI prilikom uključivanja OSI u proces rada.
Veće učešće javnog sektora u zapošljavanju OSI nego što je to sada.
Kreiranje koalicija na lokalnom nivou u kojima bi učestvovali svi relevantni akteri na lokalnom nivou.
Unapređenje makroekonomskih uslova za razvoj privrede.
Povećanje podrške koje OSI imaju od svoje porodice za uključivanje u tržište rada.
Povećanje finansijskih sredstava od strane države koje dobijaju organizacija OSI.
Izjednačavanje položaja poslodavaca u privatnom i javnom sektoru u odnosu na način ispunjenja obaveze zapošljavanja OSI.
Unapređenje dostupnosti obrazovnih ustanova osobama sa invaliditetom.
Povećanje motivacije osoba sa invaliditetom da se uključe u tržište rada.
Organizovanje posete OSI kompanijama gde bi se OSI upoznale sa zahtevima rada, a poslodavci sa OSI.
Unapređenje dostupnosti informacija za poslodavce o tome kako adekvatno prilagoditi radna mesta za OSI.
Unapređenje informisanosti OSI o njihovim pravima.
Smanjenje predrasude da OSI ne mogu da budu dobri radnici među poslodavcima.
Unapređenje dostupnosti informacija za poslodavce o tome šta OSI mogu da rade.
Unapređenje saradnje organizacija civilnog društva OSI sa lokalnom samoupravom.
Organizovanje radionica sa poslodavcima na kojima bi se poslodavci detaljnije upoznali sa time šta sve OSI mogu da rade.
Veća usklađenost kompetencija OSI i potreba tržišta rada.
Povećanje broja prilagođenih radnih mesta za OSI.
Unapređenje pristupačnosti objekta od opšteg interesa (opštine, škole, domovi zdravlja,…)?
Povećanje dostupnosti ortopedskih pomagala (programi, alati, stolice...) za poslodavce.
Rezervisanih određenog broja javnih nabavki za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI (pozitivna diskriminacija).
Povećanje materijalne podrške koju država pruža poslodavcima za zapošljavanja OSI.
Povećanje broja projekata civilnog društva koji su orijentisani na poboljšanje uslova za zapošljavanje OSI.
Prilagođavanje rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju tako da svako preduzeće može da zaposli osobe sa svim vrstama invaliditeta.
Unapređenje samostalnosti OSI u okviru porodice.
Organizovanje kampanja na nacionalnom nivou u cilju promocije OSI kao dobrih radnika.
Obezbeđenje javnog prevoza prilagođenog OSI za sve osobe koje žele da rade.
Povećanje broja programa za prekvalifikaciju i kreiranje drugih obuka koji su prilagođeni osobama sa procenjenim drugim stepenom radne sposobnosti.
Unapređenje strateškog planiranja na lokalnom nivou.
Povećanje finansijske podrške za samozapošljavanje OSI od strane lokalne samouprave.
Smanjenje uticaja politike na zapošljavanje u javnom sektoru.
Povećanje dostupnosti socijalnih usluga za OSI koje su orijentisane na povećanje samostalnosti OSI.
Pružanje karijernog savetovanja dece sa invaliditetom prilikom upisa u srednju školu.
Povećanje uloge koju lokalna samouprava ima u unapređenju položaja OSI.
Organizovanje kampanja na lokalnom nivou u cilju promocije primera uspešnog zapošljavanja OSI.

Question Title

* 2. Po Vašem mišljenju, šta je najznačajnije što Vaša organizacija/institucija može da uradi kako bi se unapredilo zapošljavanje OSI?

Question Title

* 3. U okviru ovog pitanja ponuđeno je nekoliko mogućih ciljeva za rad koalicije. Molimo Vas odaberite cilj koji je po Vašem mišljenju najvažniji.

Question Title

* 4. Ukoliko ste obeležili drugo u okviru prethodnog pitanja, molimo Vas navedite šta mislite pod drugo. Ukoliko ste izabrali neku drugu opciju pređite na sledeće pitanje.

Question Title

* 5. U kojoj meri ste spremni da se uključite u rad koalicije?

Question Title

* 6. Na osnovu Vašeg dosadašnjeg iskustva u radu, šta vidite kao potencijalne prepreke za uspešno funkcionisanje koalicije?

Question Title

* 7. Pol:

Question Title

* 8. Uzrast:

Question Title

* 9. Grad u kojem je registrovana Vaša organizacija/sedište institucije/organizacione jedinice:

Question Title

* 10. Organizacija/institucija koju zastupate

T