Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Shqip

Pyetësor për dërguesit dhe pranuesit e remitancave nga diaspora në Kosovë

Ky pyetësor është pjesë e projektit "Remitancat nga Diaspora në Kosovë" i zbatuar nga Organizata GERMIN i mbështetur nga (UNDP). Përmes këtij pyetësori, GERMIN synon të vlerësojë ndikimin e mundshëm të konfliktit në Ukrainë dhe rritjen e normave të inflacionit në flukset e remitancave në Kosovë. Ky vlerësim do të ofrohet përmes anketave dhe intervistave me dërguesit dhe pranuesit e remitencave nga diaspora në Kosovë për të kuptuar se si situata aktuale ekonomike globale mund të ndikojë në remitancat dhe rrjedhimisht në cilat mënyra kjo mund të ndikojë tek familjet kosovare.

Pyetësori do të mbledhë informacion mbi modelet dhe metodat e transfertave të parave, shpeshtësinë, sfidat dhe ndryshimet e mundshme në frekuencën e dërgesave të dërguara në familjet kosovare me qëllim të analizimit të ndikimit ndërmjet remitencave dhe treguesve ekonomikë.

Pyetësori do të zgjasë afërsisht 10 minuta për t'u plotësuar dhe është i hapur deri më 30 shtator 2022.

Ju sigurojmë që të gjitha gjërat tuaja përgjigjet do të jenë plotësisht konfidenciale.
Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këtë pyetësor, ju lutemi kontaktoni: info@germin.org

Faleminderit për kohën tuaj!

*** Ky pyetësor është është nënshkruar në përputhje me Rregulloren e Bashkimit Evropian (BE) 2016/679 të datës 27 prill 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave. Të dhënat e mbledhura përmes këtij pyetësori për diasporën shqiptare janë anonime. Qëllimi i përdorimit të këtyre të dhënave është hartimi i programit studimor ?Remitancat nga Diaspora në Kosovë? nga GERMIN i cili financohet nga (UNDP). Të dhënat e mbledhura do të përdoren nga GERMIN për kohën e nevojshme për të finalizuar studimin ***

Question Title

* 1. Emaili kontaktues

Question Title

* 2. Gjinia:

Question Title

* 3. Grupmosha:

Question Title

* 4. Edukimi:

Question Title

* 5. Profesioni aktual:

Question Title

* 6. Karakteristikat shtëpiake:

Question Title

* 7. Të ardhurat personale për muaj:

Question Title

* 8. Të ardhurat familjare për muaj:

Question Title

* 9. Grupi me interes:

0 nga 45 me përgjigje
 

T