Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa 13 partnerskih jedinica lokalne demokratije (JLS) provodi aktivnost izrade baze podataka organizacija civilnog društva (OCD) koje djeluju u svakoj od partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez
Cilj izrade baze podataka je kreiranje jednog alata koji će dati transparente informacije građanima, lokalnim vlastima, ali i drugim zainteresiranim osobama o profilu i radu OCD u lokalnoj zajednici.
 
Stoga, pozivamo sve OCD koje su registrovane i djeluju na nivou gore navedenih JLS, da se uključe u ispunjavanje ankete kako bi se kreirala jedna sveobuhvatna baza podataka o aktivnim organizacijama u lokalnim zajednicama.
Anketa se sastoji od 4 dijela i to:
 
A.                  Opšte informacije o organizaciji
B.                  Kontakt podaci organizacije
C.                  Upravljačka struktura organizacije
D.                  Finansiranje OCD

Neophodno je da anketa bude popunjena i poslana sa email adrese osobe koja je ovlaštena za zastupanje ili sa email adrese organizacije.
Napominjemo da će dostavljeni podaci biti javno objavljeni na internetskim stranicama  JLS, te je potrebno da budu provjereni i ažurirani. O vremenu objavljivanja kompletne baze podataka OCD ćete biti naknadno obaviješteni putem informativnih glasila JLS. 
 
 Hvala na učešću u anketi.

Question Title

* 2. Naziv organizacije civilnog društva (navesti puni naziv u skladu sa rješenjem o registraciji organizacije)

Question Title

* 3. Tačan datum registracije (mora se slagati sa datumom navedenim u rješenju o registraciji)

Date

Question Title

* 4. Misija djelovanja (treba biti identična misiji organizacije navedenoj u Statutu organizacije)

Question Title

* 5. Vizija djelovanja (treba biti identična viziji organizacije navedenoj u Statutu organizacije)

Question Title

* 6. Odaberite polja djelovanja organizacije (moguće je više odgovora)

Question Title

* 7. Odaberite ciljnu grupu vaše organizacije: (moguće je više odgovora)

T