Rydym yn adolygu’r ffordd o gasglu eich gwastraff, a byddem yn falch pe gallech chi, fel trigolion, gwblhau’r holiadur er mwyn rhoi adborth i ni am y ffordd yr hoffech chi ein gweld ni’n casglu’r gwastraff yn y dyfodol.
/
We are reviewing the way we collect your waste and would appreciate it if you, as a resident, would complete this questionnaire in order to provide your views on how you would like us to collect your waste in future.

Question Title

Image

Question Title

* 1. Ydych chi’n cymryd rhan yn y Gwasanaeth Ailgylchu o ochr y ffordd (y Cyngor yn casglu eich gwastraff)?
/
Do you take part in the Ceredigion Kerbside Recycling Service (i.e. the Council collects your recyclable waste)?

Question Title

* 2. Pa mor fodlon ydych chi ar y ffordd y mae’r Cyngor yn casglu eich gwastraff yn y bag ailgylchu clir ar hyn o bryd? (ticiwch un bocs)
/
How satisfied are you with the way the Council currently collects your recycling materials in the clear recycling bag? (please tick one option)

Question Title

* 3. Pa mor fodlon ydych chi ar y ffordd mae’r Cyngor yn casglu eich gwastraff bwyd yn y Bin Gwastraff Bwyd? (ticiwch un bocs)
/
How satisfied are you with the way the Council currently collects your food waste in the Food Waste Containers? (please tick one option)

Question Title

* 4. Sut fyddech chi’n hoffi gweld eich deunydd ailgylchu sych (papur a cherdyn, plastig, caniau a thuniau) yn cael ei gasglu? (ticiwch un bocs)
/
How would you prefer your dry recycling materials (paper & card, plastic, cans & tins) to be collected from the kerbside? (please tick one option)

Question Title

* 5. Mae rhai Cynghorau’n gofyn i’r trigolion wahanu eu deunydd ailgylchu sych (papur a cherdyn, plastig, caniau a thuniau) mewn cynwysyddion gwahanol cyn eu casglu. Nodwch a ydych chi’n barod i wahanu eich deunydd ailgylchu sych mewn i gynwysyddion gwahanol. (ticiwch un bocs)
/
Some Councils require their residents to separate their dry recycling material (paper & card, plastic, cans & tins) into separate containers before collection. Please indicate whether you would be prepared to sort your recycling into different containers. (please tick one option)

Question Title

* 6. Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn casglu gwastraff gweddilliol (sach ddu) bob pythefnos. Pa mor fodlon ydych chi gydag amlder y casgliadau gwastraff gweddilliol? (ticiwch un bocs)
/
The Council currently collects residual waste (black bags) every fortnight. How satisfied are you with this? (please tick one option)

Question Title

* 7. Mae rhai Cynghorau’n cyfyngu ar y cyfanswm o wastraff gweddilliol mae’r trigolion yn gallu ei roi allan i’w gasglu (dwy sach ddu bob pythefnos). Gallwch chi ddynodi os fyddai hyn achosi problemau ar eich cyfer. (ticiwch un bocs)
/
Some Councils have restricted the amount of residual waste residents can put out for collection (the equivalent of two black sacks per fortnight). Please indicate whether this would cause you any difficulties. (please tick one option)

Question Title

* 8. Sut ydych chi yn delio gyda gwastraff o’r ardd? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
/
How do you deal with your garden waste? (please tick all that apply)

Question Title

* 9. Os ydych chi’n defnyddio gwasanaeth casglu gwastraff gardd y Cyngor, pa mor fodlon ydych chi ar y gwasanaeth? (ticiwch un bocs)
/
If you use the Council’s Garden Waste Collection service, how satisfied are you with the collection? (please tick one option)

Question Title

* 10. Sut ydych chi’n cael gwared ar eich gwydr (poteli a jariau)? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
/
How do you dispose of your glass (bottles & jars)? (please tick all that apply)

Question Title

* 11. Sut fyddech chi’n hoffi cael gwared ar eich gwydr (poteli a jariau) yn y dyfodol? (ticiwch un bocs)
/
How would you prefer to dispose of your glass (bottles & jars) in the future? (please tick one box)

Question Title

* 12. Cynhwysydd i dderbyn deunydd i’w ailgylchu yw banc ailgylchu sydd fel arfer wedi’i leoli mewn maes parcio. Ydych chi wedi defnyddio banc ailgylchu yn y chwe mis diwethaf?
/
A bring bank is a container for your recyclable waste which is located in supermarket car parks, etc. Have you used a bring bank in the last 6 months?

Question Title

* 13. Os Ydw yw’r ateb, rhowch wybod inni pa ddeunydd wnaethoch chi ei ailgylchu yn y banc ailgylchu.
/
If yes, please tell us what materials you recycled. (please tick all that apply)

Question Title

* 14. Mae nifer o bobl yn defnyddio banciau ailgylchu yng Ngheredigion, rhowch wybod inni pam yr ydych chi’n eu defnyddio. Ticiwch yr ateb mwyaf priodol sydd isod:
/
Lots of people use bring banks in Ceredigion and we would like to know why. If you use them, please tick the most appropriate answer below:

Question Title

* 15. Beth yw eich Côd Post?
/
What is your Post Code?

Question Title

* 16. Nodwch sawl person o’r grwpiau oedran isod sydd yn byw yn eich tŷ chi?
/
How many people of each age group live in your household?

Question Title

Image

T